Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie zatrudni osobę na stanowisko „Prezes Zarządu”.

Opublikowane przez Joanna Rapsiewicz w dniu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żychlinie zatrudni osobę na stanowisko „Prezes Zarządu”.

Wymagania:

– co najmniej 10-letni staż pracy

– co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym

– wykształcenie wyższe

– znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

– niekaralność za umyślne przestępstwo

– nieprowadzenie działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie

– niepozostawanie w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i drugim stopniu linii bocznej lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej

– umiejętność zarządzania i podejmowania szybkich decyzji

– umiejętność kierowania zespołami ludzkimi

Oferta powinna zawierać:

– CV wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

– list motywacyjny

– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

– pisemne oświadczenia Kandydata o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

– niekaralności za umyślne przestępstwo

– nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie

– niepozostawaniu w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i drugim stopniu linii bocznej lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej

Oferty należy składać do 30/06/2023r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Łąkowa 5/21 99- 320 Żychlin

Kategorie: Informacje