Historia

Rys historyczny powstania Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żychlinie.

W dniu 10 listopada 1976 roku Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER”
w Kutnie wystosowała do Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku pismo
o potrzebie wyodrębnienia z Kutnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Spółdzielnię
Mieszkaniową w Żychlinie. Po pozytywnej akceptacji złożonego wniosku,
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kutnie pismem z dnia 7 02 1977 r.
występuje do Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku
o powołanie pełnomocnika do sprawy utworzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Żychlinie,
utworzenia jej struktur i przejęcia zasobów od działającej na terenie Żychlina
Spółdzielni w Kutnie.

W dniu 22 marca 1977 roku odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni
Mieszkaniowej w Żychlinie. Założycielami były następujące osoby (kolejność wg listy
obecności na zebraniu założycielskim): Łucja Bulska, Henryk Dogadalski,
Jan Pychciński, Jadwiga Fryc, Józef Gałązka, Tadeusz Chmielecki, Regina Grams,
Jan Kaczmarek, Benon Brochocki, Jan Trzaskowski, Tadeusz Królikowski,
Maciej Pacałowski, Marian Jóźwiak, Zbigniew Suchański, Edmunt Studziński,
Henryk Urbański, Zdzisław Uljanowicz, Kazimierz Banachowicz, Władysław Kostecki,
Jan Jędrzejewski, Mieczysław Urbanek, Irena Sikora, Henryk Grzelak,
Halina Kaczmarek, Joanna Kozman, Józef Stocki, Stanisław Szyda, Zdzisław Tomaszewski,
Zygmunt Łukasiak, Bogusław Kamiński, Zdzisław Puzdrakiewicz, Roman Nowakowski, Henryk Lewaniak.

Powołano pierwszą Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie w składzie
(w kolejności wg protokołu z zebrania założycielskiego):
Roman Nowakowski, Kazimierz Banachowicz, Łucja Bulska, Jan Trzaskowski,
Irena Sikora, Jadwiga Fryc, Henryk Lewaniak, Jan Jędrzejewski, Edmund Studziński,
Wacław Bogdański, Mieczysław Urbanek.

Powołano pierwszy Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie w osobach:
Jan Kaczmarek, Henryk Urbański, Zygmunt Łukasiak.

W dniu 6 04 1977 Centralny Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie
uznaje celowość założenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie i wpisuje ją
do rejestru pod numerem 1768. Następnie Sąd Rejonowy w Płocku wpisuje
Spółdzielnię Mieszkaniową w Żychlinie do rejestru spółdzielni – dział A-RS XI 718.
W dniu 27 kwietnia 1977 roku Główny Urząd Statystyczny w Warszawie nadaje
Spółdzielni numer statystyczny (REGON).

Nowo powołane władze Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie przejęły od
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kutnie część zasobów
mieszkaniowych wybudowanych w Żychlinie – dotyczy pięciu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu Wyzwolenia. W końcu lat 70-tych i latach
80-tych ubiegłego wieku powstaje Osiedle Traugutta i bloki przy ul. Łąkowej.
Koniec lat 80-tych i początek lat 90-tych przyniósł efekty mieszkaniowe w postaci
ośmiu budynków na Osiedlu Traugutta Zachód. Były to ostatnie inwestycje
mieszkaniowe realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żychlinie.
Aktualnie Spółdzielnia nie prowadzi inwestycji mieszkaniowych i głównie skupia się
nad zarządzaniem i utrzymaniem zasobów w należytym stanie technicznym.

Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie byli w kolejności:
1. Jan Kaczmarek – założyciel
2. Ryszard Modrak
3. Rafał Sembrat
Aktualnie Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie jest
Pan Piotr Jarosz.

Poszukiwania oszczędności i dalece zakrojona informacja Zarządu
o korzyściach nie tylko finansowych, jakie może przynieść termomodernizacja
budynków wg. nowej technologi pozwoliła zmodernizować nieruchomości: