Opłaty

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 11.08.2020 r. zmienia stawki za
lokale użytkowe i opłat za umieszczanie
reklam, dzierżawę gruntu.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
Uchwałą Nr 28/2020.

Stawki za reklamę, lokale użytkowe i dzierżawę gruntu.

Wyszczególnienie Wartość stawki
Reklamy o powierzchni do 0,5 m2 85 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni od 0,5-1 m2 140 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni od 1-3 m2 265 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni powyżej 3 m2 108 PLN + VAT za 1 m2
Opłaty za reklamy wolnostojące
ustalane są w drodze negocjacji
z Zarządem Spółdzielni i nie mogą być
niższe , jak ustalone dla reklamy
powyżej 1 m<sup.2.< td=””></sup.2.<>
Wyszczególnienie Wartość stawki
Lokale użytkowe w piwnicach 7,30 zł/m2 + VAT
Dzierżawa gruntu pod działalność
gospodarczą (kioski).
4,70 zł/m2 + VAT
Dzierżawa gruntu pod garaże blaszane. 14,60 zł/m2 brutto
Dzierżawa gruntu pod garaże murowane. 19,10 zł/m2 brutto
Najem lokalu na sklep motoryzacyjny. 8.40 zł/m2 + VaT
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01-03-2020 r.

Stawki za opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
Uchwałą Nr 29/2020.

Wyszczególnienie Wartość stawki
dla lokali mieszkalnych posiadających
tytuł odrębnej własności
0,07 zł/m2/miesiąc
dla lokali mieszkalnych spółdzielczych
własnościowych i lokatorskich
0,16 zł/m2/miesiąc

Stawki za dzierżawę kontenerów do składowania
nieczystości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zmienia od dnia 1 lutego 2020 r.
wysokość w/w stawki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 30/2020 na 1,05 Zł/osobę.

Jak używać głowicę termostatyczną?

Konstrukcja głowica umożliwia sterowanie zaworem w sposób ciągły,
co pozwala na dokładną regulację przepływu czynnika grzewczego przez
grzejnik a w rezultacie na utrzymanie temperatury w pomieszczeniu
zgodnie z ustawioną wartością zadaną.

Pozycja nastawy
na głowicy.
Wartość utrzymywanej
temperatury w st.C.
*
8
1
12
2
16
3
20
4
24
5
28

Zobacz bardziej obrazowo!.