Opłaty

Uchwała nr 85/2022 z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty z tytułu podatku od nieruchomości
Uchwała nr 84/2022 z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zmienia wysokość stawek za lokale użytkowe,dzierżawę gruntu i opłat za umieszczanie reklam zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 22/2023.

Stawki za reklamę, lokale użytkowe i dzierżawę gruntu.

Wyszczególnienie Wartość stawki
Reklamy o powierzchni do 0,5 m2 120,00 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni od 0,5-1 m2 182,40 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni od 1-3 m2 348,00 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni powyżej 3 m2 141,60 PLN + VAT za 1 m2
Opłaty za reklamy wolnostojące
ustalane są w drodze negocjacji
z Zarządem Spółdzielni i nie mogą być
niższe , jak ustalone dla reklamy
powyżej 1 m2.
Wyszczególnienie Wartość stawki
Lokale użytkowe w piwnicach 9,72 zł/m2 + VAT/m-c
Dzierżawa gruntu pod działalność
gospodarczą (kioski).
6,70 zł/m2 + VAT/m-c
Dzierżawa gruntu pod garaże blaszane. 40,00 zł + VAT/m-c za 1 garaż
Dzierżawa gruntu pod garaże murowane.
– garaże murowane wyodrębnione
– garaże murowane niewyodrębnione

35,60 zł + VAT/ m-c za 1 garaż
50,00 zł VAT/ m-c za 1 garaż
Najem lokalu na sklep motoryzacyjny.
Dzierżawa terenu pod sklep
11,16 zł/m2 + VAT/ m-c
6,66 zł/m2 + VAT/ m-c

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
Uchwałą Nr 29/2020.

Wyszczególnienie Wartość stawki
dla lokali mieszkalnych posiadających
tytuł odrębnej własności
0,07 zł/m2/miesiąc
dla lokali mieszkalnych spółdzielczych
własnościowych i lokatorskich
0,16 zł/m2/miesiąc

Stawki za dzierżawę kontenerów do składowania
nieczystości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zmienia od dnia 1 lutego 2020 r.
wysokość w/w stawki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 30/2020 na 1,05 zł/osobę.

Jak używać głowicę termostatyczną?

Konstrukcja głowica umożliwia sterowanie zaworem w sposób ciągły,
co pozwala na dokładną regulację przepływu czynnika grzewczego przez
grzejnik a w rezultacie na utrzymanie temperatury w pomieszczeniu
zgodnie z ustawioną wartością zadaną.

Pozycja nastawy
na głowicy.
Wartość utrzymywanej
temperatury w st.C.
*
8
1
12
2
16
3
20
4
24
5
28

Zobacz bardziej obrazowo!.