Opłaty

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 28.01.2021 r. zmienia stawki za
lokale użytkowe i opłat za umieszczanie reklam, dzierżawę gruntu.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 54/2021.

Stawki za reklamę, lokale użytkowe i dzierżawę gruntu.

Wyszczególnienie Wartość stawki
Reklamy o powierzchni do 0,5 m2 85 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni od 0,5-1 m2 140 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni od 1-3 m2 265 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni powyżej 3 m2 108 PLN + VAT za 1 m2
Opłaty za reklamy wolnostojące
ustalane są w drodze negocjacji
z Zarządem Spółdzielni i nie mogą być
niższe , jak ustalone dla reklamy
powyżej 1 m.
Wyszczególnienie Wartość stawki
Lokale użytkowe w piwnicach 7,55 zł/m2 + VAT
Dzierżawa gruntu pod działalność
gospodarczą (kioski).
4,86 zł/m2 + VAT
Dzierżawa gruntu pod garaże blaszane. 15,10 zł/m2 + VAT na miesiąc za 1 garaż
Dzierżawa gruntu pod garaże murowane. 19,75 zł/m2 + VAT na miesiąc za 1 garaż
Najem lokalu na sklep motoryzacyjny. 8.70 zł/m2 + VAT
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01-04-2021 r.

Stawki za opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
Uchwałą Nr 29/2020.

Wyszczególnienie Wartość stawki
dla lokali mieszkalnych posiadających
tytuł odrębnej własności
0,07 zł/m2/miesiąc
dla lokali mieszkalnych spółdzielczych
własnościowych i lokatorskich
0,16 zł/m2/miesiąc

Stawki za dzierżawę kontenerów do składowania
nieczystości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zmienia od dnia 1 lutego 2020 r.
wysokość w/w stawki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 30/2020 na 1,05 zł/osobę.

Jak używać głowicę termostatyczną?

Konstrukcja głowica umożliwia sterowanie zaworem w sposób ciągły,
co pozwala na dokładną regulację przepływu czynnika grzewczego przez
grzejnik a w rezultacie na utrzymanie temperatury w pomieszczeniu
zgodnie z ustawioną wartością zadaną.

Pozycja nastawy
na głowicy.
Wartość utrzymywanej
temperatury w st.C.
*
8
1
12
2
16
3
20
4
24
5
28

Zobacz bardziej obrazowo!.