Rada Nadzorcza/Zarząd

Skład Zarządu SM w Żychlinie

Prezes zarządu – Rafał Zajączkowski

Członek zarządu – Tomasz Banasiak

Członek zarządu – Jadwiga Pawłowska

Skład Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Alina Kowalewska – przewodnicząca

Martyna Zielińska- z-ca przewodniczącego 

Ewa Andrzejewska – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Maria Trościanko – przewodniczący

Rafał Jaźwiński – z-ca przewodniczącego

Mirosław Falkowski – członek

Komisja d/s GZM, działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych

Aneta Ciężarek  – przewodniczący

Błażej Nowakowski- z-ca przewodniczącego

Krzysztof Jaźwiński – członek

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia  23 kwietnia 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na

dzień 23 kwietnia 2024 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności, Członkowie Zarządu, Radca Prawny.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Omówienie i zatwierdzenie bilansu Spółdzielni za 2023 rok.
  3. Informacja o przygotowaniu placów zabaw, boisk i miejsc wypoczynku pod kątem bezpieczeństwa.
  4. Informacja nt. terminu i tematyki Walnego Zgromadzenia.
  5. Sprawy różne i wniesione.
  6. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1.

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 głosami za.

  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2.

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 22 kwietnia 2024 r. sporządzony na okoliczność przyjęcia bilansu Spółdzielni za 2023 rok. Ze względu na brak Głównej Księgowej sporządzenie sprawozdania finansowego zostało zlecone firmie zewnętrznej – Biuro Rachunkowo – Consultingowe mgr Andrzej Sójta w Łodzi.

  Po dokładnej analizie poszczególnych sprawozdań finansowych, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Nadzorczej o przyjęcie bilansu za 2023 rok.

  Protokół Komisji Rewizyjnej zarejestrowano w księdze protokołów Komisji. Został on przyjęty bez uwag w głosowaniu jawnym – 9 za. Bilans Spółdzielni na dzień 31.12.2023 r. po stronie

  pasywów i aktywów wykazuje kwotę 18 326 960,77 PLN. Podziałowi przez Walne Zgromadzenie Członków podlega kwota 269 319,69 PLN – jest to zysk netto z działalności opodatkowanej oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej. Wskaźniki ekonomiczne spółdzielni za 2023 rok obrazują zachowaną płynność finansową. Nie wnosząc uwag do przedstawionego materiału, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 54/2024 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

  Do pkt. 3.

  Pani Przewodnicząca przeczytała przygotowaną przez Panią kierownik administracji informację o przygotowaniu placów zabaw , boisk i miejsc wypoczynku pod kątem bezpieczeństwa. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

  Do pkt. 4.

  Pan Tomasz Banasiak członek Zarządu poinformował zebranych o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na dzień 14 czerwca tj. piątek , o godzinie 16.00             w Żychlińskim Domu Kultury ul. Fabryczna 3 – sala widowiskowa. Radca Prawny wyjaśniła zebranym aspekty prawne związane z organizacją zebrania.

  Do pkt. 5.

  Ustalono wstępny termin następnego spotkania na dzień 21 maja na godz.17.00.

  Na tym protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Żychlinie z dnia 26 marca 2024 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 26 marca 2024 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności, Członkowie Zarządu.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Przyjęcie planu remontów na 2024 rok z podziałem na poszczególne nieruchomości oraz remontów ogólnych.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Regulaminu podziału napraw budynku i lokalu na obciążające Spółdzielnię i mieszkańców.
  4. Sprawy różne i wniesione.
  5. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym  – 9 głosami za.

  Odczytany protokół z poprzedniego  posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

   

  Do pkt. 2.

  Pani kierownik administracji przedstawiła zebranym propozycje do planów remontów na 2024 rok. Po dokonaniu analizy oraz dyskusji postanowiono wprowadzić zmiany do przedstawionego planu. Następnie członkowie Rady podjęli uchwałę nr 51/2024                      w sprawie przyjęcia planu remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych  na 2024 rok.

   

  Do pkt. 3.

  Radni Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  podjęli uchwałę nr 52/2024  w sprawie przyjęcia „Regulaminu podziału napraw budynku i lokalu na obciążające Spółdzielnię i mieszkańców” po naniesieniu poprawek w punkcie I- 1,3.

   

  Do pkt. 4.

  W dniu 29 lutego wpłynęło pismo od lokatorów w sprawie możliwości poszerzenia parkingu przy sklepie ,,Magda,, . Prośba ta jest podyktowana coraz większymi problemami z parkowaniem aut . Członkowie Rady Nadzorczej rozważą w/w propozycję.                            

  Do pkt. 5.

  Ustalono wstępny termin następnego spotkania na dzień 23 kwietnia na godz.17.00.

  Na tym protokół zakończono i podpisano.         

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 20 lutego 2024 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 20 lutego 2024 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności, Członek Zarządu.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Rzeczowa realizacja planu remontów za rok 2023.
  3. Informacja Zarządu o zaległościach w opłatach czynszowych i pozostałych lokalach użytkowych.
  4. Sprawy różne i wniesione.
  5. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 głosami za.

  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiła zebranym w zastępstwie za Panią Izabellę Rymarkiewicz rzeczowe wykonanie planu remontów za 2023 rok na dzień 31.12.2023 roku    ( załącznik do protokołu). Wykonano min:

  – pielęgnację drzew i krzewów

  – naprawę placów zabaw i ławek

  – zakup nowych urządzeń zabawowych pl. zabaw „Danonki” i Łąkowa 11a, Łąkowa Ł13a

  – wykonanie parkingów dla osoby niepełnosprawnej na wniosek lokatora – Łąkowa 13 i os. Traugutta 8

  – udrażnianie rur metodą Relining – Okoniewskiego 2,4, 7 ,Waryńskiego 5

  – wymiana oświetlenia na klatkach schodowych na oświetlenie z czujnikiem ruchu

  – wymiana rynny kl. I i II Okoniewskiego 4

  – wymiana podłóż Waryńskiego 5

  – konserwacja poszycia dachowego ul. Traugutta 12

  – obróbka blacharska kominów wentylacyjnych blachą ocynk i oklejenie papą termozgrzewalną ul. Traugutta 20

  – remont podestu kl. II ul. Traugutta 20

  – remont logii Traugutta 20, 22

  – wymiana wodomierzy

  – wymiana odcinka rury CWU Traugutta 1,2,3,4,6 dot. magistrali ciepłowniczej

  – naprawa ocieplenia szczytu wschodniego Traugutta 4

  – mycie elewacji budynku Traugutta 6

  – malowanie klatki schodowej Traugutta 11

  – remont balkonów Łąkowa 11

  – wymiana pasa podrynnowego kl. I i II Łąkowa 11a

  Do pkt. 3

  Przewodnicząca przedstawiła strukturę zaległości czynszowych na dzień 31.12.2023 r. Ilość zalegających lokali :

  – mieszkalnych – 534 – na kwotę 631 458,27 zł

  – użytkowych – 18 – na kwotę 9 285,09 zł

  – garaży murowanych – 15- na kwotę 1 581,22 zł

  – garaży blaszanych – 15 – na kwotę 807,80 zł

  Do pkt. 4

  Członek Zarządu Pan Tomasz Banasiak poinformował zebranych ,że członkowie Zarządu mają możliwość podpisania umowy z firmą Vectra na zapewnienie dostępu do pakietu podstawowego programów telewizji kablowej lub tylko dostępu do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji. W najbliższym czasie po przeanalizowaniu zagadnienia zostanie w tej sprawie podjęta decyzja.

  Do pkt. 5

  Zaplanowano wstępny termin posiedzenia członków Rady na dzień 26 marca.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia    1 lutego 2024 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 1 lutego 2024 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności, Członek Zarządu.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Wybór członka Zarządu , ustalenie wynagrodzenia dla członka Zarządu.
  3. Sprawy różne i wniesione.
  4. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym – 8 głosami za.

  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 8 za.

  Do pkt. 2

  Rada Nadzorcza powołała Komisję Skrutacyjną do wyboru członka Zarządu spośród zgłoszonej na piśmie kandydatury.

  Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie wyboru członka Zarządu . Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym podjęli Uchwałę Nr 49/2024r. w sprawie wyboru członka Zarządu spośród zgłoszonej na piśmie kandydatury.

  Następnie w głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę Nr 50/2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu.

  Do pkt. 3

  Członek Zarządu poprosił członków Rady Nadzorczej o opinię w sprawie zawarcia umowy z Biurem Rachunkowo- Consultingowym ,,STAN,, mgr Andrzej Sójta z siedzibą w Łodzi na sporządzenie bilansu za rok 2023 . Członkowie Rady po dyskusji uznali ,że w obecnej sytuacji kadrowej w dziale księgowości ( brak głównej księgowej ) jest to niezbędne. W związku z powyższym Zarząd podpisze umowę na realizację w/w zadania w najbliższym czasie.

  Do pkt. 4

  Zaplanowano wstępny termin posiedzenia członków Rady na dzień 20 lutego.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2024 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 23 stycznia 2024 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności, Członek Zarządu.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Ustalenie stawek podatku od nieruchomości.
  3. Analiza i ustalenie stawek opłat za wynajem lokali pod działalność gospodarczą, dzierżawę gruntów, szyldów i reklam umieszczonych na budynkach i na terenie Spółdzielni.
  4. Informacja nt. zużycia ciepła za 2023 rok.
  5. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 głosami za.

  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2

  W oparciu o dane i wyliczenia działu księgowości Radni podjęli uchwałę Nr 47/2024               w sprawie: zatwierdzenia stawki opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

  Do pkt. 3

  Przewodnicząca odczytała protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 stycznia.         Na posiedzeniu komisji poddano analizę wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe, dzierżawę gruntu i opłat za umieszczanie reklam . Ustalając stawki brano pod uwagę wskaźnik inflacji (11,4%) oraz wzrost podatku od nieruchomości. Następnie Radni podjęli uchwałę Nr 48/2024 w sprawie: zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, dzierżawę gruntu i opłat za umieszczanie reklam.

  Do pkt. 4

  Zużycie ciepła w 2023 roku w większości zasobów spółdzielni ma charakter spadkowy porównując z rokiem 2022. Związane jest to z procesem ocieplania się klimatu i znacznie wyższymi temperaturami. Sezon grzewczy rozpoczął się późno tj. 10.10.2023 roku, a październik był najcieplejszym miesiącem w stuleciu, stąd widoczny duży spadek zużycia energii cieplnej w październiku. Drugim czynnikiem spadku zużycia ciepła jest korzystanie z podzielników ciepła od 01.01.2023 roku w blokach na os. Traugutta 5 i ul. Traugutta 12,16,18,24,26.2. Instalacja podzielników zatrzymała gwałtowne zużywanie ciepła. Termomodernizacja niektórych budynków jest trzecim czynnikiem zużycia ciepła. Budynek przy ul. Okoniewskiego 4 ocieplony starą metodą zużywa znacznie mniej ciepła niż budynki nieocieplone przy ul. Okoniewskiego 2 i Dąbrowskiego 4. W budynku przy ul. Waryńskiego 5 nastąpiło największe zużycie ciepła w stosunku do 2022 roku tj. o 117 GJ.

  Do pkt. 5

  Zaplanowano wstępny termin spotkania członków Rady Nadzorczej na dzień 1 lutego.

  Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

  Protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 19 grudnia 2023 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 19 grudnia 2023 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności, Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Główna Księgowa, Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2024 roku.
  3. Analiza wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy.
  4. Analiza opłat za dostarczoną energię cieplną, ustalenie stawek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
  5. Sprawy różne i wniesione.
  6. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Następnie dokonano zmian w przedstawionym porządku obrad i przyjęto go w głosowaniu jawnym – 9 głosami za.

  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2

  Członkowie Rady zapoznani zostali z projektem planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2024 roku. Przedstawiony dokument jest ramowym planem, do którego na bieżąco można wprowadzać tematy wymagające pilnego załatwienia. Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag, po czym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 45/2023 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na I półrocze 2024 roku.

  Do pkt. 3                    

  W dniu 15 grudnia zebrali się członkowie Komisji ds. GZM , działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych. Obecny na spotkaniu Prezes oraz Główna księgowa przedstawili zebranym propozycję zmiany stawki odpisu na fundusz remontowy . Podwyższenie tej stawki okazało się konieczne ze względu na okoliczność znacznego wzrostu kosztów materiałów budowlanych i robocizny. Stawka odpisu na fundusz remontowy jest zróżnicowana dla lokali spłacających kredyt termo modernizacyjny oraz lokali ze spłaconym kredytem termo modernizacyjnym. Członkowie komisji zaakceptowali propozycję. Członkowie Rady również przyjęli propozycję jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 46/2023 w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy .

  Do pkt. 4

  Wysokości zaliczek na rzecz pokrycia kosztów dostawy ciepła na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody na poszczególnych nieruchomościach zostały zachowane na poziomie uchwały Nr 13/2022 z uwagi na brak nowych cen na dostawę ciepła.

  Do pkt. 5

  Prezes wraz z członkiem Zarządu poinformowali zebranych o spotkaniach Zarządu z  dłużnikami. Na sześć zaproszonych osób , stawiło się 5. Z przybyłymi osobami podpisano zobowiązania do spłaty zadłużenia oraz bieżących wpłat z tytułu naliczeń czynszowych. Kwoty spłat ustalono indywidualnie z każdym lokatorem w formie dobrowolności stawki. Prezes poinformował o zakończeniu renowacji pionów kanalizacyjnych metodą polimerową w ilości 17 sztuk.

  Do pkt. 6

  Zaplanowano wstępny termin spotkania członków Rady Nadzorczej na dzień 23 stycznia.

  Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

  Protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 28 listopada 2023 roku.

  Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 28 listopada 2023 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności, Prezes Zarządu, Główna Księgowa, Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za III kwartał 2023 roku.
  3. Przyjęcie planów działalności Spółdzielni na 2024 rok w zakresie:

  – planów finansowych

  – ustalenia stawki eksploatacyjnej.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie”.
  2. Podjęcie uchwały dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu.
  3. Ocena przygotowania Spółdzielni pod kątem zabezpieczenia przed zimą.
  4. Sprawy różne i wniesione.
  5. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 9 za. Odczytane protokoły z poprzednich posiedzeń Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na okoliczność omówienia sytuacji finansowej za III kwartał 2023 roku. Członkowie Komisji zostali zapoznani z planami finansowymi Spółdzielni na 2024 rok.

  Główna księgowa zapoznała zebranych z propozycjami wysokości stawki eksploatacyjnej na poszczególne budynki. Zgodnie z zaleceniami polustracyjnymi stawka jest zróżnicowana dla każdego budynku oraz dla członków i nieczłonków Spółdzielni.

  Do pkt. 3

  Zgodnie z ustaleniami Komisji Rewizyjnej stawka eksploatacyjna jest zróżnicowana na poszczególnych budynkach. Wzrost stawki jest podyktowany min. bardzo dużym wzrostem minimalnego wynagrodzenia brutto, przewidywanym wzrostem cen towarów i usług oraz cen paliwa a także zakupu energii elektrycznej. W związku z powyższym podjęto uchwałę Nr 41/2023 w sprawie: uchwalenia planów finansowych na 2024 rok i wysokości stawki eksploatacyjnej.

  Do pkt. 4

  Radni Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęli uchwałę Nr 42/2023 w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie,, po naniesieniu poprawek w paragrafie 6, 8, 10.

  Do pkt. 5

  Następnie podjęto uchwałę Nr 43/2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.

  Do pkt. 6

  Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami przedstawiła zebranym przygotowanie do sezonu zimowego 2023/2024 r. W związku z powyższym administracja dokonała przeglądu budynków pod kątem zabezpieczenia przed zimą:

  – wymiana , regulacja oraz uzupełnienie oleju w samozamykaczach, sprawdzenie szczelności drzwi,

  – przegląd stolarki okiennej w piwnicach i na klatkach schodowych,

  – wymiana , uszczelnienie i zabezpieczenie wyłazów na dach,

  – sprawdzenie stanu izolacji rur oraz uzupełnienia ubytków

  Sprawdzenia drożność studzienek i kanalików odpływowych. Zakupiono sól do posypywania ulic i chodników, piasek odzyskano ze zlikwidowanych piaskownic. Dokonano przeglądu sprzętu do odśnieżania /raider Husqwarna i traktor Vinea/ – sprawne. Zabezpieczono pracowników w ręczny sprzęt do odśnieżania typu : szufelki do piasku, łopaty do śniegu, skuwacze lodu, zakupiono odzież zimową oraz rękawice. Pracownicy otrzymują posiłki regeneracyjne zgodnie z obowiązującym regulaminem. Spółdzielnia zapewnia mieszkańcom 24- godzinny dyżur w razie awarii.

  Do pkt. 7

  Prezes Zarządu przedstawił zebranym wykonanie prac bieżących tj.:

  – montaż lampy solarnej 50W w szczycie budynku przy ul .inż . Z. Okoniewskiego 7

  – montaż lampy solarnej 50W na budynku warsztatowym

  – Do 31.03.2024r. zostanie zamontowany domek z 2 zjeżdżalniami, drabinką i siatką zakupiony przez Urząd Gminy w Żychlinie . Domek zostanie zamontowany na placu zabaw Danonki

  – w dniu 13 listopada rozpoczęły się prace remontowe w budynku bazy remontowej

  – wymieniono oświetlenie w klatkach schodowych w budynkach Łąkowa 13 i 13a

  – przeprowadzono korektę drzew przy garażach przy ul. Łąkowej, która w połowie została pokryta finansowo przez Urząd Gminy w Żychlinie.

  Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej przedstawiła zebranym pismo, które wpłynęło od lokatora z budynku ul. Łąkowa 9 w dniu 10 listopada bieżącego roku. W przedstawionym piśmie autor pisma poruszył min. temat realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie tj. zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni celem zmian w statucie oraz powołaniu nowego organu Spółdzielni odpowiadającemu dawnemu Zebraniu Grup Członkowskich. Na powyższe pismo została przygotowana odpowiedź, która będzie dostarczona do adresata pisma. Oba pisma stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

  Do pkt. 8

  Zaplanowano wstępny termin spotkania członków Rady Nadzorczej na dzień 19 grudnia.

  Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

  Protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 24 października 2023 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady       na dzień 24 października 2023 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołów  z poprzednich posiedzeń Rady.
  2. Przedstawienie i przyjęcie informacji w sprawie potrzeb remontowych Spółdzielni na 2024 rok.
  3. Omówienie i przyjęcie struktury organizacyjnej na 2024 rok.
  4. Sprawy różne i wniesione.
  5. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1.

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Odczytane protokóły z poprzednich posiedzeń Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2.

  Prezes Zarządu wraz ze specjalistą ds. zarządzania nieruchomościami przedstawili członkom Rady wstępne propozycje potrzeb remontowych na 2024r na poszczególnych nieruchomościach i remontów ogólnych. Są to min:

  – malowanie klatek schodowych

  – montaż podzielników ciepła

  – wymiana wodomierzy 1022 szt.

  – remont kapitalny rozdzielni elektrycznych z montażem wyłączników p-poż.

  – remont węzłów centralnego ogrzewania

  – modernizacja centralnego ogrzewania w klatkach schodowych.

  – renowacja pionów kanalizacyjnych metodą polimerową

  – wymiana poziomej instalacji wody zimnej i ciepłej do lokali mieszkalnych

  – remonty nawierzchni dróg osiedlowych

  – uszczelnianie złączy płyt betonowych wraz z opinią i nadzorem ornitologiczno-chiropterologicznym.

  Materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu i zostały przedstawione członkom Rady do przeanalizowania i wniesienia ewentualnych dodatkowych zadań, zaś zatwierdzenie planu remontów pod kątem rzeczowo – finansowym odbędzie się w I kwartale 2024 roku.

  Do pkt. 3.

  Zarząd Spółdzielni przedstawił propozycję struktury organizacyjnej na 2024 rok zawierającą

  schemat organizacyjny, plan zatrudnienia obejmujący 21,5 etatu i Regulamin Organizacyjny

  Spółdzielni, obejmujący ramowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach.

  W przedstawionym schemacie organizacyjnym, Zarząd proponuje na rok 2024 zachowanie

  ilości etatów z roku poprzedniego.

  Po dyskusji podjęto uchwałę nr 40/2023 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej

  Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na 2024 rok.

  Do pkt. 4.

  Prezes przedstawiał o realizację bieżących działań tj:

  – sukcesywnie trwają wymiany świetlówek na klatkach schodowych

  – zamontowano lampę solarną na budynku przy ul. inż. Z. Okoniewskiego 7

  – w najbliższym czasie nastąpi likwidacja niebezpiecznych placów zabaw

  – zaplanowano malowanie klatki schodowej po pożarze w budynku Os. Tr. 11

  Poinformował również, iż w dniu 25 września wystąpił do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łowiczu z prośbą o przeprowadzenie pielęgnacji drzewostanu topoli rosnących wzdłuż          ul. Traugutta w Żychlinie . W dniu 6 października otrzymaliśmy informację że drzewa zostaną przycięte i poddane pielęgnacji do końca listopada bieżącego roku. Poinformował także zebranych, że są prowadzone rozmowy na wykonanie drogi od ul. Łukasińskiego do Osiedla Traugutta.

  Do pkt. 5.

  Wyznaczono wstępny termin następnego spotkania członków Rady na dzień 21 listopada nagodz.17.00. Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

  Protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia  5 października 2023 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na
  dzień 5 października 2023 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.
  Obecni:członkowie Rady wg załączonej listy obecności.
  Porządek posiedzenia :

  1. Przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu.

  Do pkt 1.
  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym
  – 9 za.

  Przewodnicząca poinformowała zebranych, iż w dniu 2 października 2023 roku jeden z
  członków złożył na dziennik pisemną rezygnację z pełnienia w/w funkcji przyczyn z osobistych.

  W związku z powyższym zwołała ona dodatkowe posiedzenie członków Rady Nadzorczej którzy przyjęli w/w rezygnację do wiadomości i akceptacji.

  Protokół zakończono i podpisano.

  Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 19 września 2023 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 19 września 2023 roku o godz.16.30 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności, członkowie Zarządu oraz Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami.

  Porządek posiedzenia :

  1.Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

  2. Informacja Zarządu o zaległościach w opłatach czynszowych.

  3. Informacja dotycząca realizacji remontów w 2023 roku.

  4. Sprawy różne i wniesione.

  5. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1.

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 9 za. Odczytany protokół z poprzedniego posiedzeń Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2.

  Prezes przedstawił strukturę zaległości czynszowych według stanu na dzień 31.08.2023 roku. Ilość zalegających lokali mieszkalnych to 408, lokali użytkowych -16, garaży murowanych -18, blaszaków- 14. Jeśli chodzi o okres zadłużenia to najwięcej zadłużonych lokali mieszkalnych jest powyżej 1 miesiąca – 223 na kwotę 100 718,69 zł. Od 1 do 2 m-cy ilość zalegających lokali to 124 na kwotę 124 401 ,66zł. Łączna kwota zadłużenia lokali mieszkalnych wynosi 613 078,61 zł, lokali użytkowych – 9 118,03 zł, garaży murowanych –   1 992,05 zł, garaży blaszanych – 1 518,25 zł.

  Do pkt. 3.

  Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami, przedstawiła wykonanie remontów za III kwartały tego roku. Wykonano min:

  – wymiana odcinka rury CWU dot. magistrali ciepłowniczej –Traugutta 1

  – wymiana obróbki blacharskiej ogniomuru 2 szt . – Traugutta 2

  – wymiana odcinka rury CWU dot. magistrali ciepłowniczej – Traugutta 3

  – wymiana wodomierzy w mieszkaniach – Traugutta 3

  – zwrot za wymianę instalacji elektrycznej m- 30 – Traugutta 4

  – wymiana obróbki blacharskiej ogniomuru wraz z wykonaniem zabezpieczenia łączenia ogniomuru z dachem i papą termozgrzewalną – Traugutta  5

  – mycie elewacji budynku – Traugutta 6

  – remont balkonu m- 42 – Traugutta 7

  – remont balkonów m- 3 i 5 – Traugutta 8

  – dzierżawa wodomierzy i dostęp do portalu – Traugutta 9

  – zwrot za wymianę instalacji m – 11, – Traugutta 11

  – remont balkonu m- 7, Łąkowa – 3

  – wymiana rynny od str. balkonów – Łąkowa 9

  – wymiana pasa podrynnowego i rynny od strony klatek kl. I i II – Łąkowa 11a

  – wymiana rynny od strony zachodniej kl. I i II – Okoniewskiego 2

  – wymiana podłóż m – 43 – Waryńskiego 5

  – konserwacja poszycia dachowego kl. I i II – Traugutta 12

  – wymiana wodomierzy w mieszkaniach – Traugutta 16, 18

  – obróbka blacharska kominów wentylacyjnych – Traugutta 20

  – zakup nowych urządzeń zabawowych Łąkowa 11a i Łąkowa 13a.

  Szczegółowe wykonanie remontów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Do pkt. 4.

  Prezes poinformował zebranych, że Spółdzielnia Mieszkaniowa razem z Urzędem Gminy będzie brała udział w projekcie wymiany lamp oświetleniowych ulicznych na lampy energooszczędne typu led. Planowana wymiana nastąpi w przyszłym roku. Zaproponował również w ramach oszczędności zamianę żarówek z czujnikiem ruchu na żarówki 9 W wraz  z nową obudową . Stwierdził także, że w niektórych budynkach należy również zrezygnować z tak dużej ilości żeberek grzejnikowych na klatkach schodowych gdyż generuje to niepotrzebne koszty.

  Radna z Osiedla Traugutta poruszyła problem plagi szczurów oraz myszy zwracając uwagę, że stwarza to ryzyko epidemiologiczne.

  Do pkt. 5.

  Wyznaczono wstępny termin następnego spotkania członków Rady na dzień 24 października na godz.16.30.

  Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 29 sierpnia 2023 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 29 sierpnia 2023 roku o godz.16.30 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności oraz członkowie Zarządu.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2023 r.
  3. Ocena bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich mienia w zasobach SM.
  4. Ponowna analiza cen za dzierżawę gruntu pod garaże blaszane oraz opłat za garaże murowane.
  5. Sprawy różne i wniesione.
  6. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1.

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. W spotkaniu uczestniczył nowo wybrany Prezes .

  Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Odczytane protokóły z poprzednich posiedzeń Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2.

  Odstąpiono od omawiania punktu z uwagi na długotrwałą absencję głównej księgowej

  Do pkt. 3.

  Pani Przewodnicząca przedstawiła w zastępstwie za Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami, działania, jakie podejmuje Spółdzielnia w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich mienia w zasobach SM, a mianowicie:

  • dokonywanie przeglądów technicznych budynków, przeglądów instalacji gazowych i instalacji elektrycznej, przeglądów przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych,
  • kontrolowanie stanu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody,
  • zapewnianie dyżuru całodobowego w razie awarii,
  • wywieszanie ulotek i komunikatów w zakresie bezpieczeństwa,
  • ostrzeganie mieszkańców przed kradzieżami,
  • dbanie o oświetlenie uliczne na osiedlu, monitowanie do Urzędu Gminy o naprawę nie świecących lamp będących własnością Gminy,
  • wymiana oświetlenia na oświetlenie z czujnikiem ruchu ,
  • wykonywanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych i montowanie poręczy przed wejściami do budynku,
  • remontowane i naprawiane są chodniki dla pieszych,
  • pielęgnacja drzew poprzez przycinanie i wycinanie drzew zagrażających bezpieczeństwu,
  • kontakt z dzielnicowym policji w przypadku zgłoszeń lokatorów,
  • bieżące dbanie o istniejące place zabaw, poprzez wymianę piasku, naprawianie popsutych urządzeń zabawowych. Sprzątacze codziennie sprawdzają czystość na placach zabaw,
  • przeprowadzenie dezynfekcji przez pracownika SM urządzeń zabawowych na placach zabaw
  • w okresie zimowym na bieżąco dokonywane jest odśnieżanie i sypanie piaskiem dróg osiedlowych i ciągów dla pieszych.
  • montaż domofonów cyfrowych , które zniechęcają wchodzenie osobom niepożądanym

  Przedstawiona informacja została przyjęta bez uwag.

  Do pkt. 4.

  Członkowie Rady Nadzorczej ponownie podjęli rozmowę nt. cen za dzierżawę gruntu pod garaże blaszane oraz opłat za garaże murowane . Po dyskusji jednogłośnie postanowili utrzymać w mocy obowiązującą uchwałę Nr 22/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. Następnie odczytano pismo w powyżej sprawie, które zostanie przekazane kilku lokatorom w odpowiedzi na ich pisma. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

  Do pkt. 5 i 6.

  W sprawach różnych jedna z radnych zgłaszając problem braku możliwości wcześniejszej spłaty kredytu termomodernizacyjnego  przez lokatorów ,którzy zgłaszają taką wolę. Wynika to z długotrwałej nieobecności głównej księgowej , która zajmowała się wyliczaniem owych spłat.

  Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej jednogłośnie uznali, że sprawą priorytetową jest jak najszybsze rozwiązanie tego problemu.

  Wyznaczono wstępny termin następnego spotkania członków Rady na dzień 19 września na godz.16.30.

  Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

  Protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 26 lipca 2023 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 26 lipca 2023 roku o godz.16.30 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady.
  2. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.
  3. Zmiany dotyczące planu remontów na rok 2023.
  4. Wybór Prezesa Zarządu.
  5. Sprawy różne i wniesione.
  6. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt.  1.

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Odczytane protokóły z poprzednich posiedzeń Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2.

  Członkowie Rady omówili wnioski z Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni odbytego w dniu 16 czerwca tego roku. Jednym z wniosków było zobowiązanie Rady do uzupełnienia składu Zarządu do 31 lipca. Wniosek ten został zrealizowany , skład Zarządu uzupełniono , a członkowie Rady Nadzorczej tj. Pan Mirosław Falkowski i Pan Krzysztof Jaźwiński oddelegowani do pracy w Zarządzie na okres tymczasowy wrócili do pracy w Radzie Nadzorczej.

  Do pkt. 3.

  W związku z awarią i koniecznością wymiany odcinka rury CWU na odcinku 25 m od pomieszczenia węzła cieplnego do pralni w budynku na os. Traugutta 4 , Radni podjęli uchwałę Nr 34/2023 w sprawie: przyjęcia zmian w planie remontów na poszczególne nieruchomości.

  Do pkt. 4.

  W związku z odejściem na emeryturę Prezesa Piotra Jarosza oraz jego rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 35/2023 w sprawie: przyznania nagrody Prezesowi Zarządu. Przewodnicząca Rady Nadzorczej ogłosiła nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej. Zgodnie z ogłoszeniem kandydatury należało składać do 30 czerwca bieżącego roku w biurze Zarządu Spółdzielni. W zadanym terminie wpłynęło 6 kandydatur z którymi zapoznali się członkowie Rady Nadzorczej. Jedna z nich została odrzucona z powodu nie spełnienia wymogów formalnych. Z dwoma kandydatami przeprowadzono wstępne rozmowy kwalifikacyjne. W związku z powyższym powołano komisję skrutacyjną która przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru Prezesa Zarządu spośród zgłoszonych kandydatur. W wyniku tajnego głosowania Członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę Nr 36/2023 w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu. Następnie podjęto uchwałę Nr 37/2023 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.

  Do pkt. 5 i 6.

  Ustalono wstępny termin posiedzenia Rady na dzień 29 sierpnia.

  Na tym protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 6 czerwca 2023 roku.

   

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 6 czerwca 2023 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności Zarząd Spółdzielni oraz Radca Prawny.

  Porządek posiedzenia :

  1.   Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Rady.

  2.     Przedstawienie projektu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2023 roku.

  3.     Sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia.

  4.     Sprawy różne i wniesione.

  5.     Ustalenie terminu następnej Rady.

   

   

  Do pkt. 1.

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 7 za.

  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym

  – 7 za.

   

  Do pkt. 2.

  Członkowie Rady zapoznani zostali z projektem planu pracy Rady Nadzorczej na                  II półrocze 2023 roku. Przedstawiony dokument jest ramowym planem, do którego na bieżąco można wprowadzać tematy wymagające pilnego załatwienia.                                 Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag, po czym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 29/2023 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na II półrocze 2023 roku.

   

  Do pkt. 3.

  Członkowie Rady i Zarządu omówili sprawy organizacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Wszelkie wątpliwości co do poruszanych w/w kwestii omawiano z obecną na spotkaniu Rady radcą prawnym.

   

  Do pkt. 4.

  Członkowie Zarządu poinformowali, że zlecili wykonanie weryfikacji mocy zamówionej na budynkach w naszych zasobach.

   

  Do pkt. 5.

  Ustalono termin następnej Rady Nadzorczej na dzień 27 lipca 2023 roku.

  Na tym protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 23 maja 2023 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 23 maja 2023 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności Zarząd Spółdzielni

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał 2023 roku.
  3. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2022 rok.
  4. Sprawy różne i wniesione.
  5. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 7 za.

  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 7 za.

  Do pkt. 2.

  Punkt dotyczący omówienia sytuacji finansowej za I kwartał został przeniesiony na następne posiedzenie Rady.

  Do pkt. 3.

  Sekretarz Rady Nadzorczej odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 11.07.2022 r. do 16.06.2023 r. Członkowie Rady nie wnieśli uwag do sprawozdania.

  Członek Zarządu przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za

  2022 rok. Do przedstawionych sprawozdań dołączone zostaną kierunki działania Zarządu na 2023 rok, sytuacja finansowa Spółdzielni za 2022, realizacja uchwał i wniosków z walnego zgromadzenia z poprzedniego roku , realizacja zawartych wniosków polustracyjnych oraz projekty uchwał objęte tematyką Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 16 czerwca 2023 roku.

  Komplet sprawozdań i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone w dniach od 1 czerwca do 15 czerwca 2023 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej do wglądu przez członków spółdzielni.

  Ustalono termin następnej Rady Nadzorczej na dzień 6 czerwca 2023 roku.

  Na tym protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 25 kwietnia 2023 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na
  dzień 25 kwietnia 2023 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.
  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności Zarząd Spółdzielni
  Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego
  posiedzenia Rady.
  2. Analiza strat zimnej wody na poszczególnych nieruchomościach.
  3. Informacja nt. zużycia ciepła za I kwartał 2023 roku.
  4. Informacja o przygotowaniu placów zabaw , boisk i miejsc wypoczynku pod kątem
  bezpieczeństwa.
  5. Informacja nt terminu i tematyki Walnego Zgromadzenia.
  6. Sprawy różne i wniesione.
  7 .Ustalenie terminu następnej Rady.
  Do pkt. 1
  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Spółdzielni Mieszkaniowej.
  Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 7 za.
  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 7 za.
  Do pkt 2.
  Straty wody za pierwszy kwartał ogółem wyniosły 15.367,74zł. Może wynikać to z:
  – różnicy w klasach dokładności pomiaru między wodomierzami głównymi a tymi w
  mieszkaniach
  – potencjalnych prób manipulacji ze strony lokatorów
  – przecieków w instalacjach –spowodowanych czynnikami technicznymi lub wypływem
  wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (np. poprzez dławienie zaworu spłuczki lub
  przepuszczanie uszczelek przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji).
  – niejednoczesności odczytów wodomierzy
  – stosowania ryczałtu przy braku odczytu wodomierza w mieszkaniu tj. naliczanie
  średniego zużycia,
  – zaokrąglenia odczytu do pełnych m3 (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody)
  – „przebicia” ciepłej lub zimnej wody przy zastosowaniu baterii mieszalnikowych
  zaniku ciśnienia dyspozycyjnego spowodowanego zdławieniem zaworu przed wodomierzem,
  zanieczyszczoną, zamuloną instalacją wewnętrzną w budynku, szczególnie w mieszkaniach na „kolankach” o małych przekrojach), zabrudzonymi sitkami wylewek w bateriach punktów
  czerpalnych wody.
  Do pkt 3.
  Zużycie ciepła w I kwartale 2023 roku jest bardzo zróżnicowane na poszczególnych zasobach naszej spółdzielni. Wpływa na to wiele czynników takich jak: warunki atmosferyczne , termomodernizacja bloków , zmodernizowanie linii ciepłowniczej i węzłów cieplnych , umiejętne korzystanie z zaworów termostatycznych , instalacja podzielników ciepła. Najwięcej ciepła zużyto w miesiącu styczniu 2023 roku a znacznie mniej w marcu.
  Bloki ocieplone przy ulicy Łąkowej 3,5,7 zużyły w I kwartale 2023 ponad 40% mniej energii
  cieplnej niż blok przy ulicy Łąkowej 9, który nie jest ocieplony. Wśród tychże bloków wyróżnia
  się blok Łąkowa 3 , który ma więcej zużycia niż bloki 5 i 7. Zaistniała sytuacja wynika z faktu, iż te dwa bloki miały wcześniej zainstalowane podzielniki ciepła i lokatorzy nabyli pewne nawyki umiejętnego korzystania z nich. Wśród pozostałych bloków przy ulicy Łąkowej najwięcej ciepła zużywa blok 11a a najmniej 11.
  Na osiedlu Traugutta wśród bloków 8,10,11 najwięcej ciepła zużywa blok 10 a najmniej blok 8 w którym w 10 lokalach zainstalowano podzielniki ciepła od 01.01. 2023 roku. Wśród pozostałych bloków na osiedlu Traugutta najwięcej ciepła zużywa blok 9, następnie 2 i 7. Najmniej ciepła zużył blok 5 , który od 1 stycznia jest opomiarowany. Zupełnie inaczej kształtuje się zużycie energii cieplnej na ulicy Traugutta gdzie 6 bloków jest ocieplonych z czego 4 bloki korzystają z energii słonecznej. Tylko dwa bloki są nieocieplone i zużywają znacznie więcej ciepła . Spośród 6 ocieplonych bloków najmniej ciepła zużywa blok 24 który od ponad 20 lat był opomiarowany.
  Analizując wpływ solarów na zużycie energii cieplnej na podgrzanie wody widać wyraźną
  różnicę w zużyciu energii na blokach 24 i 26 oraz a blokach 12 i 14. Bloki 12 i 14 zużywają
  znacznie mniej energii cieplnej na podgrzanie wody niż bloki 24 i 26 które najwcześniej były
  wyposażone w solary. Dlatego też w przyszłych kwartałach należy przyjrzeć się temu dokładniej i dokonać wnikliwej analizy z czego wynika tak duże zróżnicowanie ciepła przy takiej samej ilości wyprodukowanej ciepłej wody.
  Do pkt 4.
  Pani Przewodnicząca przeczytała przygotowaną przez specjalistę ds. zarządzania
  nieruchomościami informację o przygotowaniu placów zabaw , boisk i miejsc wypoczynku pod kątem bezpieczeństwa. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
  Do pkt 5.
  Członek Zarządu poinformował zebranych o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków
  Spółdzielni na dzień 16 czerwca tj. piątek , o godzinie 16.00 w Żychlińskim Domu Kultury ul.
  Fabryczna 3 – sala widowiskowa.
  Do pkt 6.
  Członkowie Zarządu poinformowali obecnych że rozesłano zapytania ofertowe do 5 firm
  produkujących urządzenia zabawowe. Do dnia dzisiejszego dostaliśmy 4 odpowiedzi. Zarząd
  przeanalizuje oferty i dokona wyboru i zakupu w/w urządzeń .
  Do pkt 7.
  Ustalono wstępny termin następnego spotkania na dzień 23 maja na godz.17.00.
  Na tym protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 28 marca 2023 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 28 marca 2023 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności Zarząd Spółdzielni, Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami .

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Przyjęcie planu remontów na 2023 rok z podziałem na poszczególne nieruchomości oraz remontów ogólnych.
  3. Ustalenie stawki odpisu na fundusz remontowy.
  4. Omówienie i zatwierdzenie bilansu Spółdzielni za 2022 rok.
  5. Sprawy różne i wniesione.
  6. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 7 za.

  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 7 za.

  Do pkt 2.

  Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami przedstawiła zebranym propozycje do planów remontów na 2023 rok. Po dokonaniu analizy oraz dyskusji postanowiono wprowadzić zmiany do przedstawionego planu. Następnie członkowie Rady podjęli uchwałę nr 26/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia planu remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2023 rok.

  Do pkt. 3.

  Uchwała dotycząca odpisu na fundusz remontowy nie została podjęta.       W związku z powyższym nadal obowiązuje uchwała nr 3/2022 z dnia 27 września 2022 roku.

  Do pkt. 4.

  Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 23 marca 2023 r. sporządzony na okoliczność przyjęcia bilansu Spółdzielni za 2022 rok. Po dokładnej analizie poszczególnych sprawozdań finansowych, Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Nadzorczej o przyjęcie bilansu za 2022 rok.

  Protokół Komisji Rewizyjnej zarejestrowano w księdze protokołów Komisji. Został on przyjęty bez uwag w głosowaniu jawnym – 7 za. Bilans Spółdzielni na dzień 31.12.2022 r. sporządzony metodą porównawczą w stosunku do 2021 roku, po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 18 441 259,01 PLN. Podziałowi przez Walne Zgromadzenie Członków podlega kwota 387 534,47 PLN – jest to zysk netto z działalności opodatkowanej oraz pozostałej działalności operacyjnej i finansowej. Wskaźniki ekonomiczne spółdzielni za 2022 rok obrazują zachowaną płynność finansową.                 Nie wnosząc uwag do przedstawionego materiału, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 27/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022 rok.

  Do pkt. 5.

  Na zebranie Rady przybyli właściciele garaży blaszanych oraz murowanych wnosząc o ponowne rozpatrzenie stawki opłat za garaże murowane oraz dzierżawę gruntu pod garaże blaszane. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu ponownie dokonają analizy w/w stawek.

  Do pkt. 6.

  Ustalono wstępny termin następnego spotkania na dzień 25 kwietnia na godz.17.00.

  Na tym protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 21 lutego 2023 roku.

  Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołała posiedzenie Rady na dzień 21 luty 2023 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.
  Obecni:członkowie Rady wg załączonej listy obecności Zarząd Spółdzielni ,Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami , Radca Prawny.
  Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Rzeczowa realizacja planu remontów za rok 2022.
  3. Informacja Zarządu o zaległościach w opłatach czynszowych i pozostałych lokalach użytkowych.
  4. Sprawy różne i wniesione.
  5. Ustalenie terminu następnej Rady.
  Do pkt. 1
  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 7 za. Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 7 za.
  Do pkt 2.
  Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami przedstawiła zebranym rzeczową realizację planu remontów za rok 2022 . Dokonała szczegółowych wyjaśnień do przedstawionego przez siebie materiału który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
  Do pkt 3.
  Przewodnicząca Rady przedstawiła strukturę zaległości czynszowych na dzień 31.12.2022 r. Ilość zalegających lokali łącznie wynosi 547 na kwotę 596 614,65 zł. Struktura zaległości czynszowych wg stanu na dzień 31.12.2022 oraz zestawienie zaległości budynków powyżej dwóch miesięcy na dzień 31.12.2022 r stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
  Do pkt 4.
  Przewodnicząca przedstawiła zebranym pisma, które wpłynęły od właścicieli garaży w związku z podwyżką opłat za ich użytkowanie. Członkowie Zarządu w porozumieniu z członkami Rady Nadzorczej wystosują pismo wyjaśniające do każdego właściciela garażu.
  Do pkt 5.
  Ustalono termin następnego spotkania na dzień 21 marca na godz.17.00.
  Na tym protokół zakończono i podpisano.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowe w Żychlinie z dnia 23 stycznia 2023 roku.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołał posiedzenie Rady na dzień 23 stycznia 2023 roku o godz.16.30 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.
  Obecni:członkowie Rady wg załączonej listy obecności Zarząd Spółdzielni oraz Główna Księgowa.
  Porządek posiedzenia :
  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie klucza podziału kosztów Zarządu.
  3. Analiza i ustalenie stawek opłat za wynajem lokali pod działalność gospodarczą, dzierżawę gruntów, szyldów i reklam umieszczonych na budynkach i na terenie Spółdzielni.
  4. Informacja nt. zużycia ciepła za 2022 r.
  5. Sprawy różne i wniesione.
  6. Ustalenie terminu następnej Rady.
  Do pkt. 1
  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 7 za.
  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 7 za.
  Pan Przewodniczący poinformował , że wpłynęło pismo od członka zarządu dotyczące jego rezygnacji z funkcji członka Zarządu z dniem 23.01.2023r. Członkowie Rady Nadzorczej
  jednogłośnie przyjęli przedstawioną rezygnację. W związku z powyższym ponownie wraca do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
  Do pkt. 2.
  Pani księgowa wyjaśniła zebranym , że na podstawie uchwały z 2008 roku koszty zarządu były w całości rozliczane na podstawową działalność eksploatacyjną( lokale mieszkalne). Zgodnie z propozycją Zarządu należy również tymi kosztami obciążać garaże murowane .
  Posiadają one taki sam status jak lokale mieszkalne , czyli własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności. Ta propozycja pokrywa się z zalecaniami Pani lustrator z ostatniej przeprowadzonej lustracji. W związku z powyższym Radni podjęli uchwałę Nr 21/2023 w sprawie: określenia klucza podziału kosztów Zarządu.
  Do pkt. 3.
  Przewodnicząca komisji rewizyjnej odczytała protokół z posiedzenia komisji z dnia 20.01.2023r.
  Na posiedzeniu komisji w którym brali udział również członkowie Zarządu,
  Gówna Księgowa oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej . Poddano analizę wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe, dzierżawę gruntu i opłat za umieszczanie reklam . Ustalając stawki brano pod uwagę wskaźnik inflacji (14,4%) wzrost podatku od nieruchomości oraz dostosowanie kwot do cen rynkowych zgodnie z zaleceniami przeprowadzonej lustracji.
  Przedyskutowano również kwestię ekwiwalentu za pranie odzieży , stwierdzając że kwoty te zostały znacznie obniżone w stosunku do III kwartału 2022 roku. Postanowiono przedyskutować
  ową kwestię ze specjalistą ds. BHP.
  Po dyskusji Radni podjęli uchwałę Nr 22/2023 w sprawie: zmiany stawek czynszowych za lokale użytkowe, dzierżawę gruntu i opłat za umieszczanie reklam.
  Do pkt. 4.
  Członek Zarządu przedstawił dane dotyczące zużycia ciepła za 2022 rok. Członkowie Rady Nadzorczej przeanalizują przedstawiony materiał i odniosą się do niego na następnym spotkaniu członków Rady .
  Do pkt. 5.
  W związku z rezygnacją z funkcji jednego z członków Zarządu, podjęto decyzję aby oddelegować spośród członków Rady Nadzorczej, osoby do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. Następnie Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie oddelegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. Protokół komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.          W wyniku tajnego głosowania członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę Nr 23/2023 w sprawie: wyznaczenia spośród członków Rady Nadzorczej osoby do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
  W dalszej kolejności podjęto uchwałę Nr 24/2023 dotyczącą wynagrodzenia dla członka Zarządu.
  W związku z oddelegowaniem Przewodniczącego Rad Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu zarządzono ponowne wybory do Prezydium Rady .
  Członkowie Rady wybrali komisję skrutacyjną, która przeprowadziła tajne wybory.
  W wyniku tajnego głosowania
  dokonano ponownego ukonstytuowania się Prezydium Rady Nadzorczej.
  Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Alina Kowalewska
  Z-ca Przewodniczącej – Martyna Zielińska

  Ustalono termin następnego spotkania na dzień 21 lutego na godz.17.00.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Żychlinie z dnia 15 grudnia 2022 roku.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołał posiedzenie Rady na dzień 15 grudnia 2022 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności oraz Zarząd Spółdzielni.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Analiza opłat za dostarczoną energię cieplną, ustalenie stawek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2023 roku.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ,,Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Zarządu SM w Żychlinie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek ryczałtowych za konserwację domofonów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie remontów dotyczących nieruchomości na 2022 rok.
  8. Sprawy różne i wniesione.
  9. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1.

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 7 za.

  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 7 za.

  Do pkt. 2.

  Zmiany wysokości zaliczek na rzecz pokrycia kosztów dostawy ciepła na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody na poszczególnych nieruchomościach zostały przeliczone przez Prezesa Zarządu i przedstawione członkom Rady .Prezes dokonał wyjaśnień do proponowanych wysokości kwot. Następnie podjęto uchwałę  13/2022 w sprawie: zmiany wysokości zaliczek na rzecz pokrycia kosztów dostawy ciepła na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

  Do pkt. 3.

  Członkowie Rady zapoznani zostali z projektem planu pracy Rady na I półrocze 2023 roku. Przedstawiony dokument jest ramowym planem, do którego na bieżąco można wprowadzać tematy wymagające pilnego załatwienia. Do przedstawionego materiału nie wniesiono uwag, po czym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 14/2022  w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Żychlinie na I półrocze 2023 roku.

  Do pkt. 4.

  Prezes poinformował , że w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości   i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach do 23 grudnia bieżącego roku należy przyjąć nowy Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. W związku z powyższym przygotował projekt w/w regulaminu który został przekazany Radnym do zapoznania  się i naniesienia ewentualnych poprawek. Prezes stwierdził ,że dobrym pomysłem byłoby zlecenie audytu dotyczącego ustalenia proporcji między kosztami zmiennymi zużycia a kosztami zmiennymi wspólnymi dla każdej nieruchomości. Radni przychylili się do w/w pomysłu. Po dyskusji oraz naniesieniu poprawek podjęto uchwałę                        Nr 15/2022 w sprawie: uchwalenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

  Do pkt. 5.

  Następnie po naniesieniu poprawki podjęto uchwałę Nr 16/2022 w sprawie: uchwalenia Regulaminu pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.

  Do pkt. 6.

  Prezes poinformował zebranych ,że odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy EL-TECH oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Z-cą Przewodniczącego Rady dotyczące ustalenia stawki za konserwację domofonów. Wstępna propozycja stawki wynosiła 2,50 zł + Vat, po rozmowach ustalono stawkę na kwotę 2,30 zł + VAT. Następnie podjęto uchwałę: ustalenia stawki opłaty za konserwację domofonów.

  Do pkt. 7.

  W związku z montażem podzielników kosztów centralnego ogrzewania na budynkach ul. Traugutta 12,16,18,24,26 osiedle Traugutta 5 i 8 konieczne było zaktualizowanie planu remontów na poszczególnych nieruchomościach na 2022 rok ze względu na koszty z tym związane. Z uwagi na powyższe podjęto uchwałę w brzmieniu: przyjęcia zmian w planie remontów na poszczególnych nieruchomościach na 2022 rok.

  Do pkt. 8.

  Prezes przedstawił projekt pisma do zaakceptowania przez członków Rady, dotyczący zróżnicowania stawek eksploatacyjnych na każdym budynku. Pismo otrzyma każdy lokator razem z grudniową fakturą czynszową. Ustalono termin następnej Rady Nadzorczej na dzień 23 stycznia 2023 roku na godzinę 17.00.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia    24 listopada 2022 roku.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołał posiedzenie Rady na

  dzień 24 listopada 2022 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności oraz Zarząd Spółdzielni.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu

  z poprzedniego posiedzenia Rady.

  2. Zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego .

  3. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za III kwartał 2022 roku.

  4. Przyjęcie planów działalności Spółdzielni na 2023 rok w zakresie :

  – planów finansowych

  – ustalenia stawki eksploatacyjnej

  5. Zatwierdzenie zmian w planie remontów ogólnych na 2022 rok.

  6. Sprawy różne i wniesione.

  7. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt 1.

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 7 za. Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym –7 za.

  Do pkt 2.

  Członkowie Rady Nadzorczej po naniesieniu poprawki zatwierdzili Regulamin Organizacyjny

  Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na 2023 rok podejmując uchwałę Nr 10/2022 w

  sprawie; zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na

  2023 rok.

  Do pkt 3.

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na okoliczność omówienia sytuacji finansowej za III kwartał 2022 roku. W zakresie sprawozdania finansowego za III kwartał 2022 roku, Komisja Rewizyjna została zapoznana z wynikiem rachunku zysków i strat. Komisja Rewizyjna dokonała analizy wyniku finansowego za III kwartał 2022 roku na poszczególnych nieruchomościach, rozliczenia zużycia wody oraz struktury zaległości czynszowych. Ilość zalegających lokali to 436 . Ilość zalegających lokali użytkowych to 16.

  Członkowie Komisji zostali zapoznani z planami finansowymi Spółdzielni na 2023 rok. Główna księgowa zapoznała zebranych z propozycjami wysokości stawki eksploatacyjnej na poszczególne budynki. Zgodnie z zaleceniami polustracyjnymi stawka będzie zróżnicowana dla każdego budynku oraz dla członków i nieczłonków Spółdzielni. Protokół Komisji Rewizyjnej zarejestrowany został w księdze protokołów Komisji Rewizyjnej i przyjęty został jednogłośnie 7 – za.

  Do pkt 4.

  Zgodnie z ustaleniami Komisji Rewizyjnej stawka eksploatacyjna jest zróżnicowana na poszczególnych budynkach. Koszt audytów energetycznych jest wkalkulowany w stawkę eksploatacyjną budynków na których audyty się odbędą. W związku z powyższym podjęto uchwałę Nr 11/2022 w sprawie uchwalenia planów finansowych na 2023 rok i wysokości stawki eksploatacyjnej.

  Do pkt 5.

  W związku z remontem budynku biurowego przy ul. Traugutta 22a Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 12/2022 w sprawie przyjęcia zmian w planie remontów ogólnych na 2022 rok.

  Do pkt 6.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił pismo od właściciela firmy EL-Tech dotyczące podniesienia cen za konserwację domofonów. Od stycznia 2023 roku koszt konserwacji wyniósłby 2,50zł netto za lokal. Radna stwierdziła , że kwota zaproponowana jest kwotą zbyt wysoką w stosunku do ilości zarejestrowanych zgłoszeń dotyczących konserwacji.                 Pan Przewodniczący zaproponował żeby zaprosić właściciela firmy EL- Tech na spotkanie oraz przeanalizować co wchodzi w zakres wykonywanych przez niego usług zanim Rada Nadzorcza zatwierdzi nową stawkę.

  Do pkt 7.

  Ustalono termin następnej Rady Nadzorczej na dzień 15 grudnia 2022 roku na godzinę 17.00.

   

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Żychlinie z dnia 25 października  2022 roku.

   

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołał posiedzenie Rady      na dzień 25 października 2022 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni  ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni:członkowie Rady wg załączonej listy obecności oraz Zarząd Spółdzielni.

   

  Porządek posiedzenia :

  1.Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołów

  z poprzednich posiedzeń Rady.

  2.Przedstawienie i przyjęcie informacji w sprawie potrzeb remontowych Spółdzielni  na 2023 rok.

  3. Omówienie i przyjęcie struktury organizacyjnej na 2023 rok.

  4. Odwołanie członka Zarządu.

  5. Sprawy różne i wniesione.

  6. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt.1.

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Radna wniosła poprawki do porządku obrad. Zaproponowała aby punkt numer 3 tj.omówienie i przyjęcie struktury organizacyjnej na 2023 rok był za punktem dotyczącym odwołania członka Zarządu . Następnie przegłosowano poprawiony porządek obrad w głosowaniu jawnym – 9 głosów za.

  Odczytane protokóły z poprzednich  posiedzeń Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt.2.

  Prezes Zarządu przedstawił członkom Rady do zapoznania i przeanalizowania propozycje zakresu rzeczowego potrzeb remontowych na 2023 rok na poszczególnych nieruchomościach i remontów ogólnych.

  Wyjaśnił, że remonty ogólne i remonty na poszczególnych nieruchomościach finansowane są z funduszu remontowego. Pełne materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu  i zostały przedstawione członkom Rady do przeanalizowania i wniesienia ewentualnych dodatkowych zadań, zaś zatwierdzenie planu remontów pod kątem rzeczowo – finansowym odbędzie się w I kwartale 2023 roku. Zgłoszono wniosek  o umieszczenie w planie remontów  wymiany instalacji oświetleniowej w klatkach schodowych na instalację energooszczędną.

  Do pkt.3.

  Zgodnie z naniesionymi zmianami w porządku  obrad, punkt 3 dotyczy odwołania członka Zarządu. W związku z powyższym Rada Nadzorcza powołała komisję skrutacyjną.             W wyniku tajnego głosowania członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę Nr 6/22 w sprawie: odwołania członka Zarządu.

  Do pkt.4.

  Zarząd Spółdzielni przedstawił propozycję struktury organizacyjnej na 2023 rok zawierającą schemat organizacyjny oraz plan zatrudnienia obejmujący 21,5 etatu w tym pracownicy umysłowi 10,5 etatu oraz pracownicy fizyczni 11 etatów.

  Po dyskusji podjęto uchwałę Nr 7/2022 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na 2023 rok.

  Do pkt.5.

  W związku z odwołaniem członka Zarządu podjęto decyzję aby oddelegować spośród członków Rady Nadzorczej, osoby do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu.  Powołano komisję skrutacyjną która przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie oddelegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu. W wyniku tajnego głosowania członkowie Rady Nadzorczej podjęli uchwałę      Nr 8/2022 w sprawie: wyznaczenia spośród członków Rady Nadzorczej osób do czasowego pełnienia funkcji członków Zarządu.

  W dalszej kolejności podjęto uchwałę Nr 9/2022 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu. Postanowiono zmniejszyć kwotę wynagrodzenia z 40% płacy minimalnej brutto na 30%.  

  Prezes poinformował zebranych, że właściciel firmy REMGRUP złożył wypowiedzenie umowy zawartej ze Spółdzielnią z dniem 31.12.2022 roku. W związku z powyższym będą wysyłane zapytania ofertowe do firm które mogłyby świadczyć takie usługi.

  Pani księgowa poprosiła o spotkanie z członkami komisji rewizyjnej oraz nowym Zarządem dotyczące  propozycji do planu finansowego Spółdzielni na przyszły rok.

  Ustalono termin następnego spotkania członków Rady na dzień 24 listopada 2022 roku  na godzinę 17.00.

   

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej
  Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 27 września 2022 roku.

   

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołał posiedzenie Rady na  dzień 27 września 2022 roku o godz.18.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni: członkowie Rady wg załączonej listy obecności oraz Zarząd Spółdzielni.

  Porządek posiedzenia :

  1.  Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

  2.    Informacja dotycząca realizacji remontów w 2022 roku.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu do ,,Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali.

  4.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy na budynkach po przeprowadzonej termomodernizacji.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.

  6.    Podjęcie uchwały dotyczącej wynagrodzenia Prezesa Zarządu.

  7.    Sprawy różne i wniesione.

  8.    Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2.

  Na spotkanie Rady przybyli Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami oraz właściciel firmy REMGRUP. Przewodniczący Rady zadał pytanie dotyczące sposobu oraz przebiegu pracy pracowników podległym Specjaliście. ds. Zarządzania nieruchomościami.                       Pani kierownik wyjaśniła, że zlecenia są rejestrowane w książce budynków (zleceń) i przekazywane dalej odpowiednim pracownikom – hydraulikom ,elektrykom lub konserwatorom w zależności od rodzaju zgłoszenia. Po wykonaniu pracy opisują zlecenia, uwzględniając w nich materiały które zostały pobrane do ich wykonania. Poinformowała ,że mamy magazyn w którym znajdują się najpotrzebniejsze materiały , które na bieżąco są uzupełniane, większe z nich np.: obejmy są zamawiane.

  Następnie głos zabrał właściciel firmy REMGRUP wyjaśniając w jaki sposób przebiega praca jego i jego pracowników. Poinformował ,że od rana do godziny 15 on i jego pracownicy pełnią dyżur elektryków a po godzinie 15, również w niedzielę i święta bezpośrednio do niego napływają zgłoszenia o awariach na numer alarmowy który jest wywieszony na każdej klatce

  schodowej. Następnie wysyła on pracowników do szybkiego zabezpieczania awarii. Materiały pobierane są z zasobów Spółdzielni. Są sytuacje kiedy nie ma dostępu do mieszkania w którym dochodzi do awarii lub dostępu do pionu ,w takich przypadkach odcinany jest dopływ wody aby zabezpieczyć przed zalaniem. Takie sytuacje zdarzają się dość często. Następnie w wystawionym przez siebie zleceniu opisuje zdarzenie i materiały które zostały pobrane do wykonania pracy. W dalszej kolejności awarię usuwają już pracownicy Spółdzielni. Radna poprosiła aby w przypadku nagłej awarii, która powoduje odcięcie wody pracownicy przywiesili kartkę z informacją dla lokatorów. Pan Przewodniczący poprosił aby drobne naprawy były wykonanie na bieżąco w miarę możliwości. Pani kierownik odpowiedziała, że czasem jest to niemożliwe z uwagi na to, że są sprawy pilniejsze jak w obecnej sytuacji np. uruchomienie centralnego ogrzewania i prace z tym związane. Jeden z hydraulików przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z tym do prac hydraulicznych jest oddelegowany konserwator. Radna zadała pytanie dotyczące możliwości przycinki drzew. Pani kierownik wytłumaczyła ,że działania te muszą następować zgodnie z przyjętymi zasadami, pociągają również koszty. Podjęto dyskusję nad tematem czy nasi pracownicy nie mogliby dokonywać przycinek. Prezes oraz Pani kierownik wyjaśnili, że nasi pracownicy nie mają takich uprawnień.

  Pan Przewodniczący poprosił Panią kierownik aby postawić większy kontener na śmieci w okolicy bloku przy ul. Waryńskiego 5. Według niego pojemnik jest za mały i często jest przepełniony. Pani kierownik powiedziała ,że pojemnik który tam stoi jest największym, który można dzierżawić.

  Radna poinformowała zebranych ,że dostała zgłoszenie od naszej lokatorki dotyczące wyrzucania odpadów przez lokatorów z budynku przy ul. Narutowicza 63 do naszych kontenerów. W związku z powyższym podjęto decyzję aby napisać oficjalne pismo do Zakładu Gospodarki Komunalnej w tej sprawie. Radna zadała pytanie z jaką częstotliwością administratorzy wychodzą w teren. Pani kierownik odpowiedziała , że prace biurowe pochłaniają dużo czasu więc nie zawsze jest czas aby wyjść w teren niemniej jednak roznosząc faktury lub inne informacje przy okazji jest on nadzorowany.

  Następnie Prezes przedstawił zebranym informacje dotyczące realizacji planu remontów na poszczególnych budynkach i remontów ogólnych w 2022 roku( w załączeniu do protokołu). Zaproponował ,żeby zrezygnować z udrażniania i naprawy rur kanalizacyjnych metodą Relining na budynkach inż. Z. Okoniewskiego 4 i Waryńskiego 5.

  Na budynku Traugutta 5 proponowane jest odstąpienie od malowania cokołu. W przyszłym roku planowane jest zrobienie izolacji pionowej z uwagi na podnoszenie się poziomu wód gruntowych. Jeśli zaś chodzi o malowanie klatki schodowej po pożarze w budynku os. Traugutta 11, Radna zaproponowała żeby wynająć osobę z którą Spółdzielnia podpisze umowę zlecenie na wykonanie tej pracy.

  Prezes poinformował, że w związku z koniecznością wymiany wodomierzy wysłał zapytania ofertowe do 7 firm. Odpowiedzi udzieliły 4 firmy . W świetle rozpatrywanych ofert najkorzystniejszą ofertą na wymianę i montaż nowych wodomierzy z modułem radiowym pod względem cenowym złożyła firma Bmeters przy płatności w 12 miesięcznych ratach. Jednak oferta nie mogła być przyjęta przez Spółdzielnię ze względu na brak środków w funduszu remontowym, na budynkach na których będą wymieniane wodomierze. Rozwiązaniem możliwym do przyjęcia jest zakup wodomierzy z modułem radiowym przy płatności w 24 miesięcznych ratach. W takim przypadku również oferta firmy Bmetres jest najkorzystniejsza.

  Pan Przewodniczący poprosił o możliwość uczestniczenia członka Rady Nadzorczej przy dokonywaniu wyboru spośród ofert.

  Ad.3.

  Księgowa wyjaśniła zebranym ,że zgodnie z zaleceniami Pani lustrator tj. dostosowanie wysokości opłat do faktycznych kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości oraz zróżnicowanie stawki opłat od lokali mieszkalnych pomiędzy nieruchomościami w celu dostosowania tych opłat w poszczególnych nieruchomościach do przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania tych nieruchomości podjęto uchwałę Nr 2/2022 w sprawie: zatwierdzenia Aneksu do regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. Zgodnie z podjętą uchwałą koszty energii elektrycznej wykorzystywanej przez węzły cieplne w budynkach, powiększają stawkę eksploatacyjną danego budynku.

  Ad.4.

  Księgowa wyjaśniła, że w związku z rosnącymi kosztami kredytu na budynkach termomodernizowanych należy podnieść stawkę odpisu na fundusz remontowy.                    W związku z powyższym podjęto uchwałę Nr 3/2022 w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy .

  Ad.5.

  Radni Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęli uchwałę Nr 4/2022 w sprawie: przyjęcia ,,Regulaminu wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie,, po naniesieniu poprawek w paragrafie 3,6, 8,10,11 12.

  Ad.6.

  Następnie podjęto uchwałę Nr 5/2022 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie.

  Ad.7.

  Ustalono termin następnej Rady na dzień 25 października na godzinę 16.30

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej                          w Żychlinie z dnia 23 sierpnia 2022 roku.

   

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołał posiedzenie Rady na dzień 23 sierpnia 2022 roku o godz.17.00 w świetlicy Spółdzielni ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni : członkowie Rady wg załączonej listy obecności oraz Zarząd Spółdzielni.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu                      z poprzedniego posiedzenia Rady.

  2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2022 roku.

  3. Omówienie wniosków z Walnego Zgromadzenia.

  4. Informacja dotycząca dostawy ciepła w I półroczu 2022 r.

  5. Sprawy różne i wniesione.

  6. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Do pkt. 1

  Otwarcia obrad i przywitania członków Rady dokonał Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 9 za. Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 9 za.

  Do pkt. 2

  Księgowa przystąpiła do omówienia sytuacji finansowej Spółdzielni za I półrocze 2022 roku.

  Rachunek zysków i strat przedstawia się następująco: zysk netto stanowi kwotę                    289 562,74 zł , strata GZM łącznie z wynikiem za 2021 rok wynosi 254 115,69 zł.                W porównaniu z rokiem 2021 nastąpił znaczny wzrost przychodów, wpływ na to miała podwyżka stawki eksploatacyjnej w połowie 2021 roku . Wzrost przychodów wynika też , że wzrostu zaliczki na centralne ogrzewanie która nastąpiła od stycznia tego roku. Koszty są niższe z uwagi na obniżony VAT z racji tarczy antyinflacyjnej obowiązującej na razie do końca października.

  Pozostałe przychody operacyjne w ubiegłym roku stanowiły kwotę 319 505,85 zł                w roku bieżącym na pierwsze półrocze jest to 197 915,50 zł. Dużą część tej kwoty stanowią premie termomodernizacyjne. W pozostałych kosztach operacyjnych będą zawarte koszty min. usuwania zalania w budynku Traugutta 22a. Ilość zalegających lokali na dzień 30.06.2022 roku wynosi -578 , natomiast kwota zalegających lokali to 563 861,80 zł. Sekretarz Rady zadała pytanie jaka jest szansa aby te zaległości odzyskać. Księgowa wyjaśniła , że część lokatorów prosi o rozłożenie zadłużenia na raty i Spółdzielnia wyraża zgodę na to, część wpływów mamy też z dodatków mieszkaniowych . Są też sytuację gdzie są nieuregulowane sprawy spadkowe więc nie ma określonego właściciela w związku z tym nie mamy z kogo ściągać należności. Prowadzone są również sprawy u komornika . Praktykowane również było zapraszanie dłużników na Rady Nadzorcze, co bywało mobilizujące do dokonania wpłaty zadłużenia. W związku z powyższym podjęto decyzję aby umieszczać na klatkach schodowych kwotę zadłużenia, powyżej dwóch miesięcy. Informacja ta będzie zamieszczana kwartalnie.

  Wynik GZM , to głównie wynik minusowy. Na ten minus składają się, strata wody oraz nieplanowane w funduszu remontowym prace na danym budynku. Zgodnie z zaleceniami polustracyjnymi musimy zróżnicować stawki eksploatacyjne na poszczególne budynki.

  Prezes dodał , że na Osiedlu Wyzwolenia jest tylko zimna woda w związku w tym, straty wody są tam dużo mniejsze. Od m-ca czerwca nastąpiła podwyżka czynszu  i ten minus powinien się teoretycznie zmniejszać. Prezes wyjaśnił zebranym , że ze stratą wody walczymy w ten sposób, że zakładamy wodomierze dublery, aby mieć pewność, że wodomierze na budynku wskazują prawidłowe zużycie wody. Przewodniczący Rady zaproponował aby częściej kontrolować wodomierze na budynkach , w ten sposób jest szansa na szybsze wychwycenie nieprawidłowości  w odczytach. Prezes zauważył , że dużo dała wymiana magistrali ciepłowniczej. Sekretarz Rady zadała pytanie , dlaczego jest tak duży minus na budynku przy                   ul. Łąkowej 5a, Prezes wyjaśnił ,że jednego roku , pewne prace na budynku zostały pokryte nie z funduszu remontowego tylko ze stawki eksploatacyjnej. Z-ca Przewodniczącego zaproponowała aby na poczet ubytków wody każdy lokator płacił pewną kwotę rocznie. Księgowa zauważyła , że takie zabezpieczenie daje nam zaplanowanie tego w stawce eksploatacyjnej.

  Jeśli chodzi o fundusz remontowy, Prezes wyjaśnił ,że prace generujące duże koszty są wstrzymywane, po to żeby pokryć koszty faktury za ciepło. Nie wiadomo jaka będzie taryfa.

  Do pkt. 3

  Zebrani przeanalizowali wnioski przyjęte na Walnym Zgromadzeniu. Prezes stwierdził, że wniosków jest bardzo dużo, dlatego należy uwzględniać je w planie remontów i sukcesywnie realizować. Pani Sekretarz spytała o harmonogram pracy konserwatorów . Prezes wyjaśnił, że codziennie rano w porozumieniu z kierownikiem , mają przydzielane prace, zlecane według zgłoszeń i potrzeb. Przewodniczący zadał pytanie o naszego podwykonawcę firmę REM-GRUP. Prezes wyjaśnił , że pracownicy tej firmy pełnią dyżury po godzinie 15 a także mają w swoim zakresie konserwację elektryczną. Pracę tą nadzoruje Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami . Stwierdzono , iż wymagany jest większy nadzór nad pracownikami. W związku z tym zaplanowano spotkanie ze Specjalista  ds. zarządzania nieruchomościami. Poruszono również temat ekipy sprzątającej, zaproponowano aby wysyłać większą ilość pracowników na dany teren, co spowoduje szybsze i bardziej efektywne wykonanie swoich obowiązków.

  Pani Sekretarz spytała o warunki użyczenia terenu pod minitężnię i plac zabaw. Prezes poinformował, że Gmina oddaje nam gotowe obiekty a my jesteśmy zobowiązani do ich konserwacji. Zebrani uznali, że na terenie obiektu powinna znajdować się tabliczka z regulaminem korzystania z placu zabaw. Prezes powiedział też, że stare place zabaw będą sukcesywnie demontowane. Członek Rady zaproponował, ale wejść w porozumienie z Urzędem Gminy i różnymi organizacjami w celu możliwości pozyskania środków np. na nowe place zabaw. To odciążyłoby budżet Spółdzielni. Reszta zebranych uznała , że to dobry kierunek.

  Przewodniczący Rady powiedział ,że zgłoszono mu prośbę, ab wpłynąć na innych lokatorów, żeby przed wrzuceniem do pojemnika zgniatali plastikowe butelki.               Prezes zaproponował , aby na każdym kontenerze znajdowała się taka informacja

  Poruszono także temat niezrozumienia przez lokatorów skąd wynikają różnice w wysokości opłacanego czynszu. Zaproponowano aby informację na co składa się fundusz remontowy dołączać do faktury. Przedyskutowano także kwestię zakupu nowej kosiarki.

  Do pkt. 4

  Prezes przedstawił zebranym informację dotyczącą dostawy ciepła w I półroczu 2022 w oparciu budynek przy ul. Traugutta 20. Przekazał zestawienie aktualnie obowiązujących stawek za dostawę energii cieplnej na poszczególnych nieruchomościach wraz z symulacją bilansowania się obciążeń za dostawę energii cieplnej . Planowanie zaliczki na każdym budynku polega na założeniu zużycia ciepła przez rok kalendarzowy ,a także zużycia ciepłej wody na danym budynku. Najtrudniejsze jest oszacowanie w jaki sposób będzie się kształtowała taryfa na ciepło , czy i kiedy nastąpi jej zmiana . Do planów na 2022 rok zakładany był wzrost taryfy od listopada tego roku o około 20% , natomiast taryfa w rzeczywistości wzrosła już od czerwca i nie wiadomo jak dalej będzie się to kształtować. Zakładając , że taryfa na ciepło w bieżącym roku nie ulegnie już zmianie oraz ilość zużytego ciepła nie przekroczy planowanego, na każdym budynku wystąpi nadpłata. Powstaje pytanie czy zwiększać zaliczki na poczet zużycia ciepła. Prezes powiedział, że na następną radę przygotuje nową kalkulację, zakładającą podwyżkę taryfy.

  Do pkt. 5

  W związku z rezygnacją przewodniczącej oraz członka Komisji Rewizyjnej, zarządzono ponowne wybory na Przewodniczącego w/w komisji.

  Członkowie Rady wybrali komisję skrutacyjną, która przeprowadziła tajne wybory.

  Na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej zgłoszono Panią Marię Trościanko.

  W/w wyraziła zgodę, innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym – 9 za, zamknięto listę.

  Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory. W wyniku tajnego głosowania

  Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Maria Trościanko.

  Następnie dokonano ponownego ukonstytuowania się Komisji.

  Komisja Rewizyjna ;

  Przewodniczący – Maria Trościanko

  Z-ca Przewodniczącego – Rafał Jaźwiński

  Sekretarz – Błażej Nowakowski

  Komisji ds.GZM, działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych:

  Przewodniczący – Jaźwiński Krzysztof

  Z-ca Przewodniczącego – Aneta Ciężarek

  Sekretarz – Martyna Zielińska

  Prezes poinformował, że wpłynął email od córki naszej lokatorki której mieszkanie spłonęło z prośbą o zawieszenie opłat za czynsz na okres sierpnia i września. Księgowa powiedziała , że na ten czas czynsz już ulegnie zmniejszeniu z uwagi na to, że są zdjęte opłaty z tytułu wywozu nieczystości , a także inne opłaty uzależnione od zadeklarowanej liczby osób przebywających w lokalu.

  Lokatorzy z tej klatki wystosowali prośbę, o pomalowanie klatki z uwagi na spore zniszczenia ze względu na pożar i akcję gaśniczą.

  Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej. Poinformował,                              że członkowie Rady z nim na czele wystąpili do Zarządu Spółdzielni z pismem w którym poproszono o sporządzenie pisemnej informacji dotyczącej min. struktury zatrudnienia, regulaminu wynagradzania, zakresu obowiązków grupy remontowej i pracowników gospodarczych, dystrybucji ciepła , planu wykorzystania środków finansowych stanowiących oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich , wykaz opłat z tytułu prowadzenia i obsługi konta Spółdzielni, wykaz kosztów finansowych z tytułu przydzielonych premii i nagród, sprawozdanie finansowe. Pismo w załączeniu do protokołu. Prezes oraz księgowa dokonali wyjaśnień do pisemnej odpowiedzi na w/w pismo. Pismo w załączeniu .

  Pani sekretarz poinformowała zebranych , że wpłynęło pismo od lokatora naszej Spółdzielni.

  Radni zapoznają się z w/w pismem i na następnej Radzie się do niego odniosą.

  Ustalono wstępny termin następnej Rady na 27 wrzesień o godz. 17.00.


  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  w 
  Żychlinie z dnia 11 lipca 2022 roku.

   

  Przewodniczący
  Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej zwołał posiedzenie Rady na dzień
  11 lipca 2022 roku o godz.16.30 w świetlicy Spółdzielni  ul. Łąkowa 5/21.

  Obecni
  : członkowie Rady wg załączonej listy obecności.

  Porządek
  posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad,
  przyjęcie porządku obrad.

  2. Ukonstytuowanie się
  Rady Nadzorczej.

  3. Zatwierdzenie aneksu do
  umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Łąkowej 3a ( Pawilon Delikatesy
  Centrum).

  4. Podjęcie decyzji w sprawie
  ewentualnego remontu budynku przy ul. Traugutta 22a ( biura administracji
  i  księgowości).

  5. Sprawy różne i
  wniesione.

  Do pkt. 1

  Otwarcia
  obrad i przywitania członków Rady wybranych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 roku dokonał  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

  Przedstawiony
  porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 9 za, jednogłośnie.

  Do pkt. 2.

  Na
  niniejszym zebraniu ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni
  Mieszkaniowej.

  W
  celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej obecni członkowie Rady wybrali komisję
  skrutacyjną, która przeprowadziła tajne wybory Prezydium Rady.

  Na
  podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdza się, że w głosowaniu tajnym
  zgodnie z § 24 ust. 2 statutu dokonano wyboru Prezydium Rady Nadzorczej w
  składzie:


  Przewodniczący Rady     – Mirosław
  Falkowski


  Z-ca Przewodniczącego – Alina Kowalewska


  Sekretarz Rady                 – Ewa
  Andrzejewska


  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  – Aneta Ciężarek


  Przewodniczący Komisji ds. GZM, działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych

  Krzysztof Jaźwiński

  Do
  składu Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  Trościanko Maria       sekretarz

  Jaźwiński Rafał        
  członek 

   

  Do
  składu Komisji GZM, działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych zostali
  wybrani:

                          Nowakowski Błażej  
  sekretarz

                          Zielińska Martyna      – członek

  Protokół
  komisji skrutacyjnej powołanej na okoliczność przeprowadzenia tajnego
  głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

  Po
  dokonaniu wyboru Prezydium nowo wybrany 
  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
  odczytał pismo od członka Zarządu dotyczące rezygnacji z pełnionej przez
  niego funkcji . Następnie w głosowaniu jawnym 9 głosów za, wyrażono zgodę na
  powyższe.

  Do
  pkt.3

  Prezesa
  przedstawił zabranym aneks do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Łąkowej 3a ( Pawilon
  Delikatesy Centrum). Zebrani dostali wcześniej projekt aneksu do zapoznania
  się. Prezes poinformował , że umowa najmu kończy się w styczniu przyszłego
  roku. W chwili obecnej czynsz wynosi 25.737,21 zł – m-c. Jest on waloryzowany
  co rok o wskaźnik inflacji.  Aneks 
  będzie obowiązywał 10 lat. Uwzględniono w nim, że najemca zobowiązany
  jest do dokonania w najmowanym lokalu użytkowym prac konserwacyjno –
  remontowych tj: czyszczenia i malowania elewacji , naprawy opaski , remontu
  lampy wyładunkowej, udrożnienia  i
  czyszczenia odpływów rur spustowych, i częściową wyminę niedrożnych lub
  uszkodzonych rur, udrożnienie i naprawę odpływów do kanalizacji deszczowej,
  czyszczenie dachu , naprawa instalacji odgromowej. Wpływy z wynajmowanego pawilonu
  pomniejszają stawę eksploatacyjną. Radni podjęli uchwałę  Nr 1/2022 z dnia 11 lipca 2022r.
                                              

  Do
  pkt.4

  Prezes
  poinformował ,że  na skutek
  nieszczęśliwego wypadku doszło do zalania budynku w którym mieszczą się biura
  administracji oraz księgowości.  Budynek
  ten już dawno nadawał się do remontu , natomiast w  zaistniałej sytuacji jest to już
  konieczne.  Rozpatrywane były różne
  scenariusze jak np.: sprzedaż mieszkania w którym mieści się biuro Zarządu lub
  budynku administracji i księgowości i zaadaptowanie kontenera świetlicy , gdzie
  aktualnie jest przeniesiona administracja. Ale wiązałoby to się z remontem tego obiektu w
  krótkim czasie , co jest niemożliwe. Wobec powyższego remont  zalanego budynku przy ul. Traugutta 22a musi
  zostać przeprowadzony w trybie pilnym. Zakres przeprowadzanego remontu jest
  trudny do określenia i będzie wynikał z postępu prowadzonych prac. Na dzień dzisiejszy wiadomym jest , że budynek
  wymaga osuszenia , zdjęcia wewnętrznej warstwy styropianu, zbiciu tynków i
  ponownego ich nałożenia, wykonania posadzki i położenia płytę.  Radna zadała pytanie czy w tej sytuacji  nie można przeznaczyć kwoty z funduszu na
  działalność kulturalną , na ten remont. Księgowa poinformowała, że mimo że w
  statucie mamy taką działalność, nie pobieramy na nią już żadnych pieniędzy ze
  stawki eksploatacyjnej.

  Do
  pkt.5.

  Pani
  księgowa poinformowała , że w związku z ciągłymi podwyżkami stóp
  procentowych  , kwota odpisu na fundusz
  remontowy w budynkach termomodernizowanych zaczyna być niewystarczająca. W
  budynkach Tr. 12,14,18 kwoty te już zostały podniesione jednak nadal jednak za
  mało. W związku z tym w sierpniu trzeba będzie zastanowić się nad kolejną
  podwyżką odpisu. Uchwała podjęta w sierpniu wejdzie w życie za trzy miesiące ,
  co też trzeba mieć na uwadze.

  Radna
  poruszyła kwestię zakłócania ciszy nocnej, na terenie administrowanym przez
  spółdzielnię. Zaproponowała aby napisać oficjalne pismo do dzielnicowego zapraszając
  go  na zebranie Rady. Reszta osób
  przychyliła się do tego pomysłu.

  Przewodniczący Rady poinformował
  Prezesa Zarządu ,że otrzymał pismo od członka Zarządu  o rezygnacji 
  z pełnionej funkcji, które  Rada
  poparła 9 głosami za. W związku z tym Prezes zaapelował o jak najszybsze
  powołanie trzeciego członka Zarządu.

  Ustalono
  wstępny termin następnej Rady na 23 sierpień o godz. 17.00.

  Protokół zakończono i
  podpisano.

   

   

   



   Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Żychlinie z dnia 21 czerwca 2022 r.   

  Porządek posiedzenia :

  1.   Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

  2.   Przedstawienie projektu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022 roku.

  3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2022 rok.

  4. Ustalenie stawki eksploatacyjnej dla budynków ul. Traugutta 12, 14, 16, 18, 20 ,22 uwzględniającej koszty zużycia energii elektrycznej w węzłach cieplnych.

  5.   Sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia.

  6.   Sprawy różne i wniesione

  7. Ustalenie terminu następnej Rady

  Ad.1

  Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 7 za.

  Ad.2

  Członkowie Rady otrzymali projekt planu pracy Rady na II półrocze 2022 roku. Przewodniczący  Rady  zaznaczył , że przedstawiony dokument jest ramowym planem , do którego  nowo powołana Rada Nadzorcza na bieżąco będzie wprowadzała potrzebne zmiany. Do przedstawionego planu nie wniesiono uwag , po czym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 91/2022 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na II półrocze 2022 roku.

  Ad.3

  Prezes  poinformował zebranych ze zgodnie z wolą mieszkańców zrezygnowano z termomodernizacji budynków ul. Łąkowa 9, ul. Łąkowa 13, ul. Traugutta 20. W związku  z powyższym należy wprowadzić zmiany w planie remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2022 rok. Radni podjęli uchwałę nr 92/2022 w sprawie: zmiany w planie remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2022 rok.

  Ad.4.

  Prezes poinformował , że na budynkach  przy ul. Traugutta 12,14,16,18,20,22  występuje niedobór w opłatach pobieranych od mieszkańców  za energię elektryczną . Niedobór ten wynika z pobieranej energii elektrycznej do zasilania węzłów cieplnych w tych budynkach. Zgodnie  z sugestią Pani lustrator każdy budynek powinien ponosić koszty jakie generuje . W związku z tym tą opłatą nie powinniśmy obciążać wszystkich lokatorów tylko lokatorów w/w budynków. Zasadne jest uchwalenie nowych stawek eksploatacyjnych dla danych budynków. Radni podjęli uchwałę nr 93/2022 w sprawie: uchwalenia wysokości stawki eksploatacyjnej dla budynków przy ul. Traugutta 12, 14, 16, 18, 20, 22.

  Ad.5.

  Prezes Zarządu przedstawił zebranym listę zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej.

  Następnie Członkowie Rady i Zarządu omówili sprawy organizacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

  Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

   

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Żychlinie z dnia 30 maja 2022 r.         

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady.

  2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał 2022 roku.

  3.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umową użyczenia gruntu na rzecz Gminy Żychlin pod budowę minitężni i placu zabaw.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.

  5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2021 rok.

  6. Sprawy różne i wniesione.

  7. Ustalenie terminu następnej Rady

  Ad.1

  Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 8 za.

  Ad.2

  Księgowa omówiła sytuację finansową Spółdzielni za I kwartał tego roku. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 -31.03.2022 wykazuje , że osiągnięty zysk netto stanowi kwotę 47 069,28 zł.  Omówiono także pozycje kosztów wchodzących w skład stawki i eksploatacyjnej , koszty ogólne które zostały wykonane w 24,61% oraz pozostałe koszty finansowe. W pozostałych kosztach finansowych wykonanie za I kwartał tego roku wynosi 39,42% , wynika to z jednorazowej opłaty za lustrację.

  Przeanalizowano także strukturę zaległości czynszowych wg stanu dzień 31.03.2022 r . Ilość zalegających lokali to 548 , nastąpił wzrost w porównaniu z końcem roku 2021 – kwota zaległości 485 168,10 zł. Płynność finansowa spółdzielni jest zachowana.

  Ad.3

  Prezes  poinformował zebranych ,że zgodnie z informacjami przekazanymi  na  poprzednim posiedzeniu członków Rady , Zarząd wstępnie wyraził zgodę na udostępnienie terenu Spółdzielni na utworzenie minitęzni oraz placu zabaw .

  W związku w powyższym Radni podjęli uchwałę Nr 89/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umową użyczenia na rzecz Gminy Żychlin pod budowę minitężni i placu zabaw.

  Ad.4

  Prezes poinformował, że dotychczas opłata za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym wynosiła 1,05zł  od każdego mieszkańca Spółdzielni.  Sukcesywnie zmniejszeniu ulega  ilość osób od których pobierane są opłaty za wywóz nieczystości w naszych zasobach.  Firma Pre-Zero poinformowała że od dnia 1 marca ulegają zmianie ceny za odbiór i gospodarowanie odpadów. W związku z powyższym zasadnie jest podniesienie dotychczasowej stawki za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym. Radni podjęli uchwałę Nr 90/2022 w sprawie: ustalenia opłaty za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.

  Ad.5.

  Sekretarz Rady Nadzorczej  odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 01.01.2021 r. do 28.06.2022 r. Członkowie Rady nie wniesli uwag do sprawozdania.

  Prezes Zarządu  przedstawił  sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2021 rok. Do przedstawionych sprawozdań dołączone zostaną kierunki działania Zarządu na 2022 rok, sytuacja finansowa Spółdzielni za 2021, list polustracyjny  z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny lustracji, oraz projekty uchwał objęte tematyką Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku.

  Komplet sprawozdań i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone w dniach od 13 czerwca do 28 czerwca 2022 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej do wglądu przez członków spółdzielni.

  Ad.6.

  Prezes  poinformował zebranych że wpłynęło pismo od Energi Kogeneracji o zmianie taryfy dla ciepła. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 czerwca 2022 roku.

  Dla porównania podał następujące dane :

  Procentowy wzrost taryfy za ciepło od 1 czerwca 2022r.

  Taryfa A – ul. Traugutta 12,14,16,18,20,22 – wzrost opłat stałych o 17,60% , wzrost opłat zmiennych o 22,56%.

  Taryfa B – Os. Wyzwolenia ul. Traugutta 24,26 – wzrost opłat stałych o 20,92%, wzrost opłat zmiennych o 26,40%.

  Taryfa D- Os. Traugutta , ul. Łąkowa – wzrost opłat stałych o 23,21%, wzrost opłat zmiennych o 26,12%.

  Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

   

   



   

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

                                  w  Żychlinie z dnia 28 kwietnia 2022 r.   

  Porządek posiedzenia :

  1.   Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.

  2. Omówienie wyników lustracji za lata 2017-2019 oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych.

  3.  Odczytanie i przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Rady.

  4. Informacja nt. zużycia ciepła za I kwartał 2022 roku.

  5. Informacja nt. terminu i tematyki Walnego Zgromadzenia.

  6. Sprawy różne i wniesione.

  7. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Ad.1

  Przedstawiony porządek przyjęto jednogłośnie – 8 za.

  Ad.2

  Na posiedzenie Rady Nadzorczej przybyła Lustrator działająca na podstawie upoważnienia Związku Rewizyjnego Spółdzielni  Mieszkaniowych RP w Warszawie, która przeprowadziła lustrację obejmującą całokształt działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku. 

  Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:

  1 Organizacja Spółdzielni obejmująca:

   – Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny( badane wg kryterium kompletności i poprawności merytorycznej regulaminów )

     – działalność organów Spółdzielni,

     – Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.

  2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni i budynków      z nimi związanych oraz racjonalność ich wykorzystania.

  3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

  4.Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

  5.Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych.

  6. Gospodarka finansowa.

  Ustalenia z lustracji zostały zawarte w protokole z lustracji ,do wglądu w biurze Spółdzielni  ul. Łąkowa 5/21.

  Ad.3

  Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 8 za.

  Ad.4.

  Prezes  poinformował zebranych , że zużycie ciepła w I kwartale tego roku jest zdecydowanie niższe niż w I kwartale roku ubiegłego.

  W I kwartale tego roku wyniosło  16.555,33 GJ 

  Natomiast w I kwartale roku ubiegłego :

  19.288,65 GJ-

  Mimo wzrostu  taryfy na ciepło, koszty są niższe.

  Zwrócił również uwagę , iż jest widoczny efekt modernizacji magistrali ciepłowniczej. W roku ubiegłym na podgrzanie ciepłej wody na Osiedlu Traugutta oraz na ul. Łąkowej przed modernizacją magistrali zostało zużyte w styczniu 1223 GJ energii. Natomiast w styczniu tego roku 873 GJ. W lutym w roku ubiegłym na podgrzanie ciepłej wody zużyte zostało 1111 GJ , natomiast w roku bieżącym 707 GJ, w marcu w roku ubiegłym 1169 GJ, zaś w marcu tego roku 738 GJ. Generalnie różnica wynosi około 400 GJ m-cznie.

  Ad.5.

  Prezes poinformował zebranych o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na dzień 28 czerwca tj. wtorek , o godzinie 16.00 w Żychlińskim Domu Kultury ul. Fabryczna 3 – sala widowiskowa. Na obecnym Walnym Zgromadzeniu przeprowadzone zostaną wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni w związku z kończącą się kadencją obecnej Rady.

  Ad.6.

  W sprawach różnych Prezes poinformował zebranych o rezygnacji wszystkich budynków, które wcześniej zgłaszały chęć  przystąpienia do  termomodernizacji. Ostatnim budynkiem który podjął taką decyzję był budynek przy ul. Traugutta 20. 7 Kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami owego budynku ,którzy  w większości podjęli decyzję o wycofaniu się z zadania. W związku z powyższym konieczna będzie korekta planu remontów.

  Radna Spółdzielni  zadała pytanie dotyczące pisma z Urzędu Gminy o możliwości udostępnienia terenu Spółdzielni na utworzenie mini tężni oraz placu zabaw .

  Prezes odpowiedział , że Spółdzielnia wyraziła wstępną zgodę na użyczenie terenu,  jednocześnie zwróciła się z  prośbą o wskazanie działki na której miałyby znajdować się te obiekty.  Musi to być również zatwierdzone Uchwałą Rady .

  Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

   

         

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

  w Żychlinie z dnia 30 marca 2022 r.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z

  poprzedniego posiedzenia Rady.

  2. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

  3. Omówienie i zatwierdzenie bilansu Spółdzielni za 2021 rok.

  4. Sprawy różne i wniesione.

  5. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Ad.1

  Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie

  – 8 za.

  Ad.2

  W związku z wyborem Przewodniczącego Rady Nadzorczej na członka Zarządu Spółdzielni

  Mieszkaniowej Rada Nadzorcza dokonała ponownego ukonstytuowania się. Powołana została

  komisja skrutacyjna w celu przeprowadzenia tajnych wyborów na przewodniczącego Rady

  Nadzorczej SM.

  Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

  SM.

  Ad.3

  Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 30

  marca 2022 r. sporządzony na okoliczność przyjęcia bilansu Spółdzielni za 2021 rok.

  Po dokładnej analizie poszczególnych sprawozdań finansowych, Komisja Rewizyjna wnioskuje

  do Rady Nadzorczej o przyjęcie bilansu za 2021 rok.

  Protokół Komisji Rewizyjnej zarejestrowano w księdze protokołów Komisji i został przyjęty bez

  uwag w głosowaniu jawnym – 8 za.

  Następnie głos zabrała Pani Gł. Księgowa SM i szczegółowo omówiła:

  – rachunek zysków i strat za 2021 rok

  – sytuację finansową Spółdzielni za 2021 rok

  – strukturę zaległości czynszowych wg stanu na 31.12.2021 rok

  – fundusz remontowy ogólny wg stanu na 31.12.2021 rok

  – rozliczenie zużycia wody na IV kwartał 2021 roku

  – bilans Spółdzielni za 2021

  Nie wnosząc uwag do przedstawionego materiału, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr88/2022 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

                                  w  Żychlinie z dnia 24 lutego 2022 r.  

   

  Porządek posiedzenia :

  1.Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady.

  2. Realizacja remontów za rok 2021.

  3. Przyjęcie planu remontów na 2022 rok z podziałem na poszczególne nieruchomości oraz remontów ogólnych.

  4. Ustalenie stawek odpisu na fundusz remontowy.

  5. Ustalenie stawek  podatku od nieruchomości.

  6. Wybór członka Zarządu, ustalenie wynagrodzenia dla członka Zarządu.

  7. Sprawy różne i wniesione.

  8. Ustalenie terminu następnej Rady.

   

  Ad.1

  Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 9 za.

  Ad.2 i 3.

  Prezes Zarządu przedstawił zebranym realizację remontów za 2021 rok oraz plan remontów na 2022 rok. Członkowie Rady Nadzorczej SM podjęli Uchwałę Nr 83/2022          w sprawie :przyjęcia planu remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2022 rok.

  Ad.4

  Członkowie Rady Nadzorczej podjęli Uchwałę Nr 84/2022 w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy .

  Ad.5.

  Członkowie Rady Nadzorczej podjęli Uchwałę Nr 85/2022 w sprawie: zatwierdzenia stawki opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

  Ad.6.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił nabór na kandydatów na członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z § 54 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie. Zgłoszenia kandydatów należało składać do biura Spółdzielni przy ul. Łąkowej 5/21           do dnia 21 lutego 2022r roku. W związku z powyższym wpłynęły cztery kandydatury. Kandydaci złożyli pisane oświadczenia w których wyrazili zgodę na kandydowanie ,oraz oświadczenia o nie zajmowaniu się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni ,nie posiadaniu zadłużeń i wykształceniu.

  Przewodniczący przedstawił zebranym zgłoszenia kandydatów.  Rada Nadzorcza powołała Komisję Skrutacyjną do wyboru członka Zarządu spośród zgłoszonych na piśmie kandydatur.

  Komisja skrutacyjna przeprowadziła  tajne głosowanie wyboru członka Zarządu

  Członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym podjęli Uchwałę Nr 86 /2022 r.              w sprawie wyboru członka Zarządu spośród zgłoszonych  na piśmie kandydatur.  Przewodniczący Rady Nadzorczej SM złożył pisemną rezygnację z funkcji  Przewodniczącego  oraz członka Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z wyborem jego osoby do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza przyjęła tą rezygnację.                   

  Następnie w głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę nr 87/2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu.

  Ad.7.

  Członek Rady Nadzorczej  zadał pytanie  Prezesowi czy możliwa będzie  modernizacja magistrali ciepłowniczej przy ul. Łąkowej w roku bieżącym. Prezes  odpowiedział , że w roku bieżącym nie będziemy realizować tego zadania.

   

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej                        w  Żychlinie z dnia 30 maja 2022 r.         

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu                            z poprzedniego  posiedzenia Rady.

  2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał 2022 roku.

  3.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umową użyczenia gruntu na rzecz Gminy Żychlin pod budowę minitężni i placu zabaw.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.

  5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2021 rok.

  6. Sprawy różne i wniesione.

  7. Ustalenie terminu następnej Rady.

  Ad.1

  Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 8 za.

  Ad.2

  Księgowa omówiła sytuację finansową Spółdzielni za I kwartał tego roku. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 -31.03.2022 wykazuje , że osiągnięty zysk netto stanowi kwotę 47 069,28 zł.  Omówiono także pozycje kosztów wchodzących w skład stawki i eksploatacyjnej , koszty ogólne które zostały wykonane w 24,61% oraz pozostałe koszty finansowe. W pozostałych kosztach finansowych wykonanie za I kwartał tego roku wynosi 39,42% , wynika to z jednorazowej opłaty za lustrację.

  Przeanalizowano także strukturę zaległości czynszowych wg stanu dzień 31.03.2022 r . Ilość zalegających lokali to 548 , nastąpił wzrost w porównaniu z końcem roku 2021 – kwota zaległości 485 168,10 zł. Płynność finansowa spółdzielni jest zachowana.

  Ad.3

  Prezes  poinformował zebranych ,że zgodnie z informacjami przekazanymi  na  poprzednim posiedzeniu członków Rady , Zarząd wstępnie wyraził zgodę na udostępnienie terenu Spółdzielni na utworzenie minitęzni oraz placu zabaw .

  W związku w powyższym Radni podjęli uchwałę Nr 89/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umową użyczenia na rzecz Gminy Żychlin pod budowę minitężni i placu zabaw.

   

   

  Ad.4.

  Prezes poinformował, że dotychczas opłata za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym wynosiła 1,05zł  od każdego mieszkańca Spółdzielni.  Sukcesywnie zmniejszeniu ulega  ilość osób od których pobierane są opłaty za wywóz nieczystości w naszych zasobach.  Firma Pre-Zero poinformowała że od dnia 1 marca ulegają zmianie ceny za odbiór i gospodarowanie odpadów. W związku z powyższym zasadnie jest podniesienie dotychczasowej stawki za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym. Radni podjęli uchwałę Nr 90/2022 w sprawie: ustalenia opłaty za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.

  Ad.5.

  Sekretarz Rady Nadzorczej  odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 01.01.2021 r. do 28.06.2022 r. Członkowie Rady nie wniesli uwag do sprawozdania.

  Prezes Zarządu  przedstawił  sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2021 rok. Do przedstawionych sprawozdań dołączone zostaną kierunki działania Zarządu na 2022 rok, sytuacja finansowa Spółdzielni za 2021, list polustracyjny  z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny lustracji, oraz projekty uchwał objęte tematyką Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku.

  Komplet sprawozdań i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone w dniach od 13 czerwca do 28 czerwca 2022 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej do wglądu przez członków spółdzielni.

  Ad.6.

  Prezes  poinformował zebranych że wpłynęło pismo od Energi Kogeneracji o zmianie taryfy dla ciepła. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 czerwca 2022 roku.

  Dla porównania podał następujące dane :

  Procentowy wzrost taryfy za ciepło od 1 czerwca 2022r.

  Taryfa A – ul. Traugutta 12,14,16,18,20,22 – wzrost opłat stałych o 17,60% , wzrost opłat zmiennych o 22,56%.

  Taryfa B – Os. Wyzwolenia ul. Traugutta 24,26 – wzrost opłat stałych o 20,92%, wzrost opłat zmiennych o 26,40%.

  Taryfa D- Os. Traugutta , ul. Łąkowa – wzrost opłat stałych o 23,21%, wzrost opłat zmiennych o 26,12%.

  Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
  z dnia 28.01.2021 r. zmienia stawki za
  lokale użytkowe i opłat za umieszczanie
  reklam, dzierżawę gruntu.

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
  zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
  Uchwałą Nr 54/2021.

  Stawki za reklamę, lokale użytkowe i dzierżawę gruntu.

  Wyszczególnienie Wartość stawki
  Reklamy o powierzchni do 0,5 m2 85 PLN + VAT
  Reklamy o powierzchni od 0,5-1 m2 140 PLN + VAT
  Reklamy o powierzchni od 1-3 m2 265 PLN + VAT
  Reklamy o powierzchni powyżej 3 m2 108 PLN + VAT za 1 m2
  Opłaty za reklamy wolnostojące
  ustalane są w drodze negocjacji
  z Zarządem Spółdzielni i nie mogą być
  niższe , jak ustalone dla reklamy
  powyżej 1 m.
  Wyszczególnienie Wartość stawki
  Lokale użytkowe w piwnicach 7,55 zł/m2 + VAT
  Dzierżawa gruntu pod działalność
  gospodarczą (kioski).
  4,86 zł/m2 + VAT
  Dzierżawa gruntu pod garaże blaszane. 15,10 zł/m2 + VAT na miesiąc za 1 garaż
  Dzierżawa gruntu pod garaże murowane. 19,75 zł/m2 + VAT +
  Najem lokalu na sklep motoryzacyjny. 8.70 zł/m2 + VAT
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01-04-2021 r.

  Stawki za opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
  zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
  Uchwałą Nr 29/2020.

  Wyszczególnienie Wartość stawki
  dla lokali mieszkalnych posiadających
  tytuł odrębnej własności
  0,07 zł/m2/miesiąc
  dla lokali mieszkalnych spółdzielczych
  własnościowych i lokatorskich
  0,16 zł/m2/miesiąc

  Stawki za dzierżawę kontenerów do składowania
  nieczystości.

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zmienia od dnia 1 lutego 2020 r.
  wysokość w/w stawki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 30/2020 na 1,05 zł/osobę.

  Jak używać głowicę termostatyczną?

  Konstrukcja głowica umożliwia sterowanie zaworem w sposób ciągły,
  co pozwala na dokładną regulację przepływu czynnika grzewczego przez
  grzejnik a w rezultacie na utrzymanie temperatury w pomieszczeniu
  zgodnie z ustawioną wartością zadaną.

  Pozycja nastawy
  na głowicy.
  Wartość utrzymywanej
  temperatury w st.C.
  *
  8
  1
  12
  2
  16
  3
  20
  4
  24
  5
  28

  Zobacz bardziej obrazowo!.

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
  z dnia 28.01.2021 r. zmienia stawki za
  lokale użytkowe i opłat za umieszczanie
  reklam, dzierżawę gruntu.

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
  zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
  Uchwałą Nr 54/2021.

  Stawki za reklamę, lokale użytkowe i dzierżawę gruntu.

  Wyszczególnienie Wartość stawki
  Reklamy o powierzchni do 0,5 m2 85 PLN + VAT
  Reklamy o powierzchni od 0,5-1 m2 140 PLN + VAT
  Reklamy o powierzchni od 1-3 m2 265 PLN + VAT
  Reklamy o powierzchni powyżej 3 m2 108 PLN + VAT za 1 m2
  Opłaty za reklamy wolnostojące
  ustalane są w drodze negocjacji
  z Zarządem Spółdzielni i nie mogą być
  niższe , jak ustalone dla reklamy
  powyżej 1 m.
  Wyszczególnienie Wartość stawki
  Lokale użytkowe w piwnicach 7,55 zł/m2 + VAT
  Dzierżawa gruntu pod działalność
  gospodarczą (kioski).
  4,86 zł/m2 + VAT
  Dzierżawa gruntu pod garaże blaszane. 15,10 zł/m2 + VAT na miesiąc za 1 garaż
  Dzierżawa gruntu pod garaże murowane. 19,75 zł/m2 + VAT +
  Najem lokalu na sklep motoryzacyjny. 8.70 zł/m2 + VAT
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 01-04-2021 r.

  Stawki za opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
  zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
  Uchwałą Nr 29/2020.

  Wyszczególnienie Wartość stawki
  dla lokali mieszkalnych posiadających
  tytuł odrębnej własności
  0,07 zł/m2/miesiąc
  dla lokali mieszkalnych spółdzielczych
  własnościowych i lokatorskich
  0,16 zł/m2/miesiąc

  Stawki za dzierżawę kontenerów do składowania
  nieczystości.

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zmienia od dnia 1 lutego 2020 r.
  wysokość w/w stawki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 30/2020 na 1,05 zł/osobę.

  Jak używać głowicę termostatyczną?

  Konstrukcja głowica umożliwia sterowanie zaworem w sposób ciągły,
  co pozwala na dokładną regulację przepływu czynnika grzewczego przez
  grzejnik a w rezultacie na utrzymanie temperatury w pomieszczeniu
  zgodnie z ustawioną wartością zadaną.

  Pozycja nastawy
  na głowicy.
  Wartość utrzymywanej
  temperatury w st.C.
  *
  8
  1
  12
  2
  16
  3
  20
  4
  24
  5
  28

  Zobacz bardziej obrazowo!.

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

  w  Żychlinie  z dnia 25 listopada 2021 r.

  Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za III kwartał 2021r.
  3. Przyjęcie planów działalności Spółdzielni na 2022 rok w zakresie:

  – planów finansowych

  – ustalenia stawki eksploatacyjnej

  1. Informacja nt. podwyżek związanych z dostawą ciepła.
  2. Ocena przygotowania Spółdzielni pod kątem zabezpieczenia przed zimą.
  3. Sprawy różne i wniesione.

  Ad.1

  Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 8 za.

  Ad.2.

  Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na okoliczność omówienia sytuacji finansowej za III kwartał 2021 roku. Protokół Komisji zarejestrowany został w księdze protokołów Komisji Rewizyjnej i przyjęty został jednogłośnie 8 za.

  Ad.3.

  Członkowie Rady Nadzorczej podjęli Uchwałę NR 77/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni  Mieszkaniowej z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych  na rok 2022.

  Ad.4

  Członek Zarządu przedstawił zebranym informację dotyczącą podwyżki z tytułu dostawy ciepła.

  Ad.5.

  Członek Zarządu przedstawił zebranym informację dotyczącą zabezpieczenia przed zimą

  Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Żychlinie          z dnia 14 października 2021 r.     

   

  Porządek posiedzenia :

  1.Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad odczytanie i przyjęcie protokołu                          z poprzedniego posiedzenia Rady.

  2. Informacja dotycząca realizacji remontów w 2021r.

  3. Przedstawienie i przyjęcie informacji w sprawie potrzeb remontowych Spółdzielni na 2022r.

  4. Omówienie i przyjęcie struktury organizacyjnej na 2022 rok – podjęcie uchwały.

  5. Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu podziału napraw budynku i lokalu na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię.

  6. Sprawy różne i wniesione.

  Ad.1.

  Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 8  głosów za.

  Ad.2.

  Członkowie Zarządu przedstawili informację z wykonania remontów za III kwartały 2021 r. 

  Ad.3.

  Członek Zarządu przedstawił członkom Rady  do zapoznania się i przeanalizowania propozycje  potrzeb remontowych na 2022 rok na poszczególnych nieruchomościach           i remontów ogólnych.  Zatwierdzenie planu remontów pod kątem rzeczowo – finansowym odbędzie się w I kwartale 2022 roku.

  Ad4.

  Zarząd Spółdzielni przedstawił propozycję struktury organizacyjnej na 2022 rok zawierającą schemat organizacyjny, plan zatrudnienia obejmujący 21,5 etatu i Regulamin Organizacyjny Spółdzielni, obejmujący ramowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach.

  W przedstawionym schemacie organizacyjnym, Zarząd proponuje na rok 2022 – 21,5 etatu, czyli zmniejszenie zatrudnienia o jeden etat w stosunku do roku 2021.           

  Podjęto uchwałę  NR 75/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 14.10.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na 2022 rok.

   Ad.5.

  Członkowie Rady Nadzorczej podjęli  uchwałę NR 76/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 14.10.2021 r. w sprawie :zatwierdzenia Aneksu  do regulaminu podziału napraw budynku i lokalu na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię . Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej SM w zakładce dokumenty.                                         

  Ad.6.

  Członkowie Zarządu  poinformowali Radę Nadzorczą o przebiegu spotkań z lokatorami bloków które zgłosiły wolę przystąpienia do termomodernizacji.