Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SM w Żychlinie

Mirosław Falkowski – przewodniczący

Alina Kowalewska – z-ca przewodniczącego

Ewa Andrzejewska – sekretarz

Komisja Rewizyjna

Aneta Ciężarek – przewodniczący

Rafał Jaźwiński – członek

Maria Trościanko – członek

Komisja d/s GZM, działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych

Krzysztof Jaźwiński – przewodniczący

Błażej Nowakowski – członek

Martyna Zielińska – członek

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  w  Żychlinie z dnia 11 lipca 2022 roku.

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej zwołał posiedzenie Rady na dzień 11 lipca 2022 roku o godz.16.30 w świetlicy Spółdzielni  ul. Łąkowa 5/21.

Obecni : członkowie Rady wg załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.

3. Zatwierdzenie aneksu do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Łąkowej 3a ( Pawilon Delikatesy Centrum).

4. Podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego remontu budynku przy ul. Traugutta 22a ( biura administracji i  księgowości).

5. Sprawy różne i wniesione.

Do pkt. 1

Otwarcia obrad i przywitania członków Rady wybranych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2022 roku dokonał  Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Przedstawiony porządek obrad przyjęty został w głosowaniu jawnym – 9 za, jednogłośnie.

Do pkt. 2.

Na niniejszym zebraniu ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej.

W celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej obecni członkowie Rady wybrali komisję skrutacyjną, która przeprowadziła tajne wybory Prezydium Rady.

Na podstawie protokołu komisji skrutacyjnej stwierdza się, że w głosowaniu tajnym zgodnie z § 24 ust. 2 statutu dokonano wyboru Prezydium Rady Nadzorczej w składzie:

– Przewodniczący Rady     – Mirosław Falkowski

– Z-ca Przewodniczącego – Alina Kowalewska

– Sekretarz Rady                 – Ewa Andrzejewska

– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Aneta Ciężarek

– Przewodniczący Komisji ds. GZM, działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych – Krzysztof Jaźwiński

Do składu Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Trościanko Maria       sekretarz

Jaźwiński Rafał         członek 

 

Do składu Komisji GZM, działalności kulturalnej i spraw mieszkaniowych zostali wybrani:

                        Nowakowski Błażej   – sekretarz

                        Zielińska Martyna      – członek

Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na okoliczność przeprowadzenia tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Po dokonaniu wyboru Prezydium nowo wybrany  Przewodniczący Rady Nadzorczej  odczytał pismo od członka Zarządu dotyczące rezygnacji z pełnionej przez niego funkcji . Następnie w głosowaniu jawnym 9 głosów za, wyrażono zgodę na powyższe.

Do pkt.3

Prezesa przedstawił zabranym aneks do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Łąkowej 3a ( Pawilon Delikatesy Centrum). Zebrani dostali wcześniej projekt aneksu do zapoznania się. Prezes poinformował , że umowa najmu kończy się w styczniu przyszłego roku. W chwili obecnej czynsz wynosi 25.737,21 zł – m-c. Jest on waloryzowany co rok o wskaźnik inflacji.  Aneks  będzie obowiązywał 10 lat. Uwzględniono w nim, że najemca zobowiązany jest do dokonania w najmowanym lokalu użytkowym prac konserwacyjno – remontowych tj: czyszczenia i malowania elewacji , naprawy opaski , remontu lampy wyładunkowej, udrożnienia  i czyszczenia odpływów rur spustowych, i częściową wyminę niedrożnych lub uszkodzonych rur, udrożnienie i naprawę odpływów do kanalizacji deszczowej, czyszczenie dachu , naprawa instalacji odgromowej. Wpływy z wynajmowanego pawilonu pomniejszają stawę eksploatacyjną. Radni podjęli uchwałę  Nr 1/2022 z dnia 11 lipca 2022r.                                            

Do pkt.4

Prezes poinformował ,że  na skutek nieszczęśliwego wypadku doszło do zalania budynku w którym mieszczą się biura administracji oraz księgowości.  Budynek ten już dawno nadawał się do remontu , natomiast w  zaistniałej sytuacji jest to już konieczne.  Rozpatrywane były różne scenariusze jak np.: sprzedaż mieszkania w którym mieści się biuro Zarządu lub budynku administracji i księgowości i zaadaptowanie kontenera świetlicy , gdzie aktualnie jest przeniesiona administracja. Ale wiązałoby to się z remontem tego obiektu w krótkim czasie , co jest niemożliwe. Wobec powyższego remont  zalanego budynku przy ul. Traugutta 22a musi zostać przeprowadzony w trybie pilnym. Zakres przeprowadzanego remontu jest trudny do określenia i będzie wynikał z postępu prowadzonych prac. Na dzień dzisiejszy wiadomym jest , że budynek wymaga osuszenia , zdjęcia wewnętrznej warstwy styropianu, zbiciu tynków i ponownego ich nałożenia, wykonania posadzki i położenia płytę.  Radna zadała pytanie czy w tej sytuacji  nie można przeznaczyć kwoty z funduszu na działalność kulturalną , na ten remont. Księgowa poinformowała, że mimo że w statucie mamy taką działalność, nie pobieramy na nią już żadnych pieniędzy ze stawki eksploatacyjnej.

Do pkt.5.

Pani księgowa poinformowała , że w związku z ciągłymi podwyżkami stóp procentowych  , kwota odpisu na fundusz remontowy w budynkach termomodernizowanych zaczyna być niewystarczająca. W budynkach Tr. 12,14,18 kwoty te już zostały podniesione jednak nadal jednak za mało. W związku z tym w sierpniu trzeba będzie zastanowić się nad kolejną podwyżką odpisu. Uchwała podjęta w sierpniu wejdzie w życie za trzy miesiące , co też trzeba mieć na uwadze.

Radna poruszyła kwestię zakłócania ciszy nocnej, na terenie administrowanym przez spółdzielnię. Zaproponowała aby napisać oficjalne pismo do dzielnicowego zapraszając go  na zebranie Rady. Reszta osób przychyliła się do tego pomysłu.

Przewodniczący Rady poinformował Prezesa Zarządu ,że otrzymał pismo od członka Zarządu  o rezygnacji  z pełnionej funkcji, które  Rada poparła 9 głosami za. W związku z tym Prezes zaapelował o jak najszybsze powołanie trzeciego członka Zarządu.

Ustalono wstępny termin następnej Rady na 23 sierpień o godz. 17.00.

Protokół zakończono i podpisano.

 

 

 

 Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Żychlinie z dnia 21 czerwca 2022 r.   

Porządek posiedzenia :

1.   Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2.   Przedstawienie projektu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2022 roku.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2022 rok.

4. Ustalenie stawki eksploatacyjnej dla budynków ul. Traugutta 12, 14, 16, 18, 20 ,22 uwzględniającej koszty zużycia energii elektrycznej w węzłach cieplnych.

5.   Sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia.

6.   Sprawy różne i wniesione

7. Ustalenie terminu następnej Rady

Ad.1

Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 7 za.

Ad.2

Członkowie Rady otrzymali projekt planu pracy Rady na II półrocze 2022 roku. Przewodniczący  Rady  zaznaczył , że przedstawiony dokument jest ramowym planem , do którego  nowo powołana Rada Nadzorcza na bieżąco będzie wprowadzała potrzebne zmiany. Do przedstawionego planu nie wniesiono uwag , po czym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 91/2022 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na II półrocze 2022 roku.

Ad.3

Prezes  poinformował zebranych ze zgodnie z wolą mieszkańców zrezygnowano z termomodernizacji budynków ul. Łąkowa 9, ul. Łąkowa 13, ul. Traugutta 20. W związku  z powyższym należy wprowadzić zmiany w planie remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2022 rok. Radni podjęli uchwałę nr 92/2022 w sprawie: zmiany w planie remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2022 rok.

Ad.4.

Prezes poinformował , że na budynkach  przy ul. Traugutta 12,14,16,18,20,22  występuje niedobór w opłatach pobieranych od mieszkańców  za energię elektryczną . Niedobór ten wynika z pobieranej energii elektrycznej do zasilania węzłów cieplnych w tych budynkach. Zgodnie  z sugestią Pani lustrator każdy budynek powinien ponosić koszty jakie generuje . W związku z tym tą opłatą nie powinniśmy obciążać wszystkich lokatorów tylko lokatorów w/w budynków. Zasadne jest uchwalenie nowych stawek eksploatacyjnych dla danych budynków. Radni podjęli uchwałę nr 93/2022 w sprawie: uchwalenia wysokości stawki eksploatacyjnej dla budynków przy ul. Traugutta 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Ad.5.

Prezes Zarządu przedstawił zebranym listę zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej.

Następnie Członkowie Rady i Zarządu omówili sprawy organizacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

 

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w  Żychlinie z dnia 30 maja 2022 r.         

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady.

2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał 2022 roku.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umową użyczenia gruntu na rzecz Gminy Żychlin pod budowę minitężni i placu zabaw.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2021 rok.

6. Sprawy różne i wniesione.

7. Ustalenie terminu następnej Rady

Ad.1

Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 8 za.

Ad.2

Księgowa omówiła sytuację finansową Spółdzielni za I kwartał tego roku. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 -31.03.2022 wykazuje , że osiągnięty zysk netto stanowi kwotę 47 069,28 zł.  Omówiono także pozycje kosztów wchodzących w skład stawki i eksploatacyjnej , koszty ogólne które zostały wykonane w 24,61% oraz pozostałe koszty finansowe. W pozostałych kosztach finansowych wykonanie za I kwartał tego roku wynosi 39,42% , wynika to z jednorazowej opłaty za lustrację.

Przeanalizowano także strukturę zaległości czynszowych wg stanu dzień 31.03.2022 r . Ilość zalegających lokali to 548 , nastąpił wzrost w porównaniu z końcem roku 2021 – kwota zaległości 485 168,10 zł. Płynność finansowa spółdzielni jest zachowana.

Ad.3

Prezes  poinformował zebranych ,że zgodnie z informacjami przekazanymi  na  poprzednim posiedzeniu członków Rady , Zarząd wstępnie wyraził zgodę na udostępnienie terenu Spółdzielni na utworzenie minitęzni oraz placu zabaw .

W związku w powyższym Radni podjęli uchwałę Nr 89/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umową użyczenia na rzecz Gminy Żychlin pod budowę minitężni i placu zabaw.

Ad.4

Prezes poinformował, że dotychczas opłata za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym wynosiła 1,05zł  od każdego mieszkańca Spółdzielni.  Sukcesywnie zmniejszeniu ulega  ilość osób od których pobierane są opłaty za wywóz nieczystości w naszych zasobach.  Firma Pre-Zero poinformowała że od dnia 1 marca ulegają zmianie ceny za odbiór i gospodarowanie odpadów. W związku z powyższym zasadnie jest podniesienie dotychczasowej stawki za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym. Radni podjęli uchwałę Nr 90/2022 w sprawie: ustalenia opłaty za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.

Ad.5.

Sekretarz Rady Nadzorczej  odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 01.01.2021 r. do 28.06.2022 r. Członkowie Rady nie wniesli uwag do sprawozdania.

Prezes Zarządu  przedstawił  sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2021 rok. Do przedstawionych sprawozdań dołączone zostaną kierunki działania Zarządu na 2022 rok, sytuacja finansowa Spółdzielni za 2021, list polustracyjny  z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny lustracji, oraz projekty uchwał objęte tematyką Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku.

Komplet sprawozdań i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone w dniach od 13 czerwca do 28 czerwca 2022 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej do wglądu przez członków spółdzielni.

Ad.6.

Prezes  poinformował zebranych że wpłynęło pismo od Energi Kogeneracji o zmianie taryfy dla ciepła. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 czerwca 2022 roku.

Dla porównania podał następujące dane :

Procentowy wzrost taryfy za ciepło od 1 czerwca 2022r.

Taryfa A – ul. Traugutta 12,14,16,18,20,22 – wzrost opłat stałych o 17,60% , wzrost opłat zmiennych o 22,56%.

Taryfa B – Os. Wyzwolenia ul. Traugutta 24,26 – wzrost opłat stałych o 20,92%, wzrost opłat zmiennych o 26,40%.

Taryfa D- Os. Traugutta , ul. Łąkowa – wzrost opłat stałych o 23,21%, wzrost opłat zmiennych o 26,12%.

Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

 

  

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

                                w  Żychlinie z dnia 28 kwietnia 2022 r.   

Porządek posiedzenia :

1.   Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.

2. Omówienie wyników lustracji za lata 2017-2019 oraz przedstawienie wniosków polustracyjnych.

3.  Odczytanie i przyjęcie protokołu  z poprzedniego  posiedzenia Rady.

4. Informacja nt. zużycia ciepła za I kwartał 2022 roku.

5. Informacja nt. terminu i tematyki Walnego Zgromadzenia.

6. Sprawy różne i wniesione.

7. Ustalenie terminu następnej Rady.

Ad.1

Przedstawiony porządek przyjęto jednogłośnie – 8 za.

Ad.2

Na posiedzenie Rady Nadzorczej przybyła Lustrator działająca na podstawie upoważnienia Związku Rewizyjnego Spółdzielni  Mieszkaniowych RP w Warszawie, która przeprowadziła lustrację obejmującą całokształt działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku. 

Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:

1 Organizacja Spółdzielni obejmująca:

 – Statut Spółdzielni oraz wewnętrzny system normatywny( badane wg kryterium kompletności i poprawności merytorycznej regulaminów )

   – działalność organów Spółdzielni,

   – Struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni.

2. Stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni i budynków      z nimi związanych oraz racjonalność ich wykorzystania.

3. Sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami.

4.Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

5.Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych.

6. Gospodarka finansowa.

Ustalenia z lustracji zostały zawarte w protokole z lustracji ,do wglądu w biurze Spółdzielni  ul. Łąkowa 5/21.

Ad.3

Odczytany protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto w głosowaniu jawnym – 8 za.

Ad.4.

Prezes  poinformował zebranych , że zużycie ciepła w I kwartale tego roku jest zdecydowanie niższe niż w I kwartale roku ubiegłego.

W I kwartale tego roku wyniosło  16.555,33 GJ 

Natomiast w I kwartale roku ubiegłego :

19.288,65 GJ-

Mimo wzrostu  taryfy na ciepło, koszty są niższe.

Zwrócił również uwagę , iż jest widoczny efekt modernizacji magistrali ciepłowniczej. W roku ubiegłym na podgrzanie ciepłej wody na Osiedlu Traugutta oraz na ul. Łąkowej przed modernizacją magistrali zostało zużyte w styczniu 1223 GJ energii. Natomiast w styczniu tego roku 873 GJ. W lutym w roku ubiegłym na podgrzanie ciepłej wody zużyte zostało 1111 GJ , natomiast w roku bieżącym 707 GJ, w marcu w roku ubiegłym 1169 GJ, zaś w marcu tego roku 738 GJ. Generalnie różnica wynosi około 400 GJ m-cznie.

Ad.5.

Prezes poinformował zebranych o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na dzień 28 czerwca tj. wtorek , o godzinie 16.00 w Żychlińskim Domu Kultury ul. Fabryczna 3 – sala widowiskowa. Na obecnym Walnym Zgromadzeniu przeprowadzone zostaną wybory do Rady Nadzorczej Spółdzielni w związku z kończącą się kadencją obecnej Rady.

Ad.6.

W sprawach różnych Prezes poinformował zebranych o rezygnacji wszystkich budynków, które wcześniej zgłaszały chęć  przystąpienia do  termomodernizacji. Ostatnim budynkiem który podjął taką decyzję był budynek przy ul. Traugutta 20. 7 Kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami owego budynku ,którzy  w większości podjęli decyzję o wycofaniu się z zadania. W związku z powyższym konieczna będzie korekta planu remontów.

Radna Spółdzielni  zadała pytanie dotyczące pisma z Urzędu Gminy o możliwości udostępnienia terenu Spółdzielni na utworzenie mini tężni oraz placu zabaw .

Prezes odpowiedział , że Spółdzielnia wyraziła wstępną zgodę na użyczenie terenu,  jednocześnie zwróciła się z  prośbą o wskazanie działki na której miałyby znajdować się te obiekty.  Musi to być również zatwierdzone Uchwałą Rady .

Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

 

       

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Żychlinie z dnia 30 marca 2022 r.

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z

poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

3. Omówienie i zatwierdzenie bilansu Spółdzielni za 2021 rok.

4. Sprawy różne i wniesione.

5. Ustalenie terminu następnej Rady.

Ad.1

Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie

– 8 za.

Ad.2

W związku z wyborem Przewodniczącego Rady Nadzorczej na członka Zarządu Spółdzielni

Mieszkaniowej Rada Nadzorcza dokonała ponownego ukonstytuowania się. Powołana została

komisja skrutacyjna w celu przeprowadzenia tajnych wyborów na przewodniczącego Rady

Nadzorczej SM.

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

SM.

Ad.3

Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 30

marca 2022 r. sporządzony na okoliczność przyjęcia bilansu Spółdzielni za 2021 rok.

Po dokładnej analizie poszczególnych sprawozdań finansowych, Komisja Rewizyjna wnioskuje

do Rady Nadzorczej o przyjęcie bilansu za 2021 rok.

Protokół Komisji Rewizyjnej zarejestrowano w księdze protokołów Komisji i został przyjęty bez

uwag w głosowaniu jawnym – 8 za.

Następnie głos zabrała Pani Gł. Księgowa SM i szczegółowo omówiła:

– rachunek zysków i strat za 2021 rok

– sytuację finansową Spółdzielni za 2021 rok

– strukturę zaległości czynszowych wg stanu na 31.12.2021 rok

– fundusz remontowy ogólny wg stanu na 31.12.2021 rok

– rozliczenie zużycia wody na IV kwartał 2021 roku

– bilans Spółdzielni za 2021

Nie wnosząc uwag do przedstawionego materiału, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr88/2022 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

                                w  Żychlinie z dnia 24 lutego 2022 r.  

 

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia Rady.

2. Realizacja remontów za rok 2021.

3. Przyjęcie planu remontów na 2022 rok z podziałem na poszczególne nieruchomości oraz remontów ogólnych.

4. Ustalenie stawek odpisu na fundusz remontowy.

5. Ustalenie stawek  podatku od nieruchomości.

6. Wybór członka Zarządu, ustalenie wynagrodzenia dla członka Zarządu.

7. Sprawy różne i wniesione.

8. Ustalenie terminu następnej Rady.

 

Ad.1

Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 9 za.

Ad.2 i 3.

Prezes Zarządu przedstawił zebranym realizację remontów za 2021 rok oraz plan remontów na 2022 rok. Członkowie Rady Nadzorczej SM podjęli Uchwałę Nr 83/2022          w sprawie :przyjęcia planu remontów w podziale na nieruchomości i remontów ogólnych na 2022 rok.

Ad.4

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli Uchwałę Nr 84/2022 w sprawie: ustalenia wysokości stawki odpisu na fundusz remontowy .

Ad.5.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli Uchwałę Nr 85/2022 w sprawie: zatwierdzenia stawki opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Ad.6.

Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił nabór na kandydatów na członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z § 54 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie. Zgłoszenia kandydatów należało składać do biura Spółdzielni przy ul. Łąkowej 5/21           do dnia 21 lutego 2022r roku. W związku z powyższym wpłynęły cztery kandydatury. Kandydaci złożyli pisane oświadczenia w których wyrazili zgodę na kandydowanie ,oraz oświadczenia o nie zajmowaniu się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni ,nie posiadaniu zadłużeń i wykształceniu.

Przewodniczący przedstawił zebranym zgłoszenia kandydatów.  Rada Nadzorcza powołała Komisję Skrutacyjną do wyboru członka Zarządu spośród zgłoszonych na piśmie kandydatur.

Komisja skrutacyjna przeprowadziła  tajne głosowanie wyboru członka Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym podjęli Uchwałę Nr 86 /2022 r.              w sprawie wyboru członka Zarządu spośród zgłoszonych  na piśmie kandydatur.  Przewodniczący Rady Nadzorczej SM złożył pisemną rezygnację z funkcji  Przewodniczącego  oraz członka Rady Nadzorczej  Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z wyborem jego osoby do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółdzielni. Rada Nadzorcza przyjęła tą rezygnację.                   

Następnie w głosowaniu jawnym podjęto Uchwałę nr 87/2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu.

Ad.7.

Członek Rady Nadzorczej  zadał pytanie  Prezesowi czy możliwa będzie  modernizacja magistrali ciepłowniczej przy ul. Łąkowej w roku bieżącym. Prezes  odpowiedział , że w roku bieżącym nie będziemy realizować tego zadania.

 

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej                        w  Żychlinie z dnia 30 maja 2022 r.         

Porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad, odczytanie i przyjęcie protokołu                            z poprzedniego  posiedzenia Rady.

2. Przedstawienie i omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za I kwartał 2022 roku.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umową użyczenia gruntu na rzecz Gminy Żychlin pod budowę minitężni i placu zabaw.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2021 rok.

6. Sprawy różne i wniesione.

7. Ustalenie terminu następnej Rady.

Ad.1

Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 8 za.

Ad.2

Księgowa omówiła sytuację finansową Spółdzielni za I kwartał tego roku. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 -31.03.2022 wykazuje , że osiągnięty zysk netto stanowi kwotę 47 069,28 zł.  Omówiono także pozycje kosztów wchodzących w skład stawki i eksploatacyjnej , koszty ogólne które zostały wykonane w 24,61% oraz pozostałe koszty finansowe. W pozostałych kosztach finansowych wykonanie za I kwartał tego roku wynosi 39,42% , wynika to z jednorazowej opłaty za lustrację.

Przeanalizowano także strukturę zaległości czynszowych wg stanu dzień 31.03.2022 r . Ilość zalegających lokali to 548 , nastąpił wzrost w porównaniu z końcem roku 2021 – kwota zaległości 485 168,10 zł. Płynność finansowa spółdzielni jest zachowana.

Ad.3

Prezes  poinformował zebranych ,że zgodnie z informacjami przekazanymi  na  poprzednim posiedzeniu członków Rady , Zarząd wstępnie wyraził zgodę na udostępnienie terenu Spółdzielni na utworzenie minitęzni oraz placu zabaw .

W związku w powyższym Radni podjęli uchwałę Nr 89/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości umową użyczenia na rzecz Gminy Żychlin pod budowę minitężni i placu zabaw.

 

 

Ad.4.

Prezes poinformował, że dotychczas opłata za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym wynosiła 1,05zł  od każdego mieszkańca Spółdzielni.  Sukcesywnie zmniejszeniu ulega  ilość osób od których pobierane są opłaty za wywóz nieczystości w naszych zasobach.  Firma Pre-Zero poinformowała że od dnia 1 marca ulegają zmianie ceny za odbiór i gospodarowanie odpadów. W związku z powyższym zasadnie jest podniesienie dotychczasowej stawki za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym. Radni podjęli uchwałę Nr 90/2022 w sprawie: ustalenia opłaty za dzierżawę kontenerów do składowania nieczystości oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym.

Ad.5.

Sekretarz Rady Nadzorczej  odczytała sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie za okres od 01.01.2021 r. do 28.06.2022 r. Członkowie Rady nie wniesli uwag do sprawozdania.

Prezes Zarządu  przedstawił  sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2021 rok. Do przedstawionych sprawozdań dołączone zostaną kierunki działania Zarządu na 2022 rok, sytuacja finansowa Spółdzielni za 2021, list polustracyjny  z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny lustracji, oraz projekty uchwał objęte tematyką Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 28 czerwca 2022 roku.

Komplet sprawozdań i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone w dniach od 13 czerwca do 28 czerwca 2022 roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej do wglądu przez członków spółdzielni.

Ad.6.

Prezes  poinformował zebranych że wpłynęło pismo od Energi Kogeneracji o zmianie taryfy dla ciepła. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 czerwca 2022 roku.

Dla porównania podał następujące dane :

Procentowy wzrost taryfy za ciepło od 1 czerwca 2022r.

Taryfa A – ul. Traugutta 12,14,16,18,20,22 – wzrost opłat stałych o 17,60% , wzrost opłat zmiennych o 22,56%.

Taryfa B – Os. Wyzwolenia ul. Traugutta 24,26 – wzrost opłat stałych o 20,92%, wzrost opłat zmiennych o 26,40%.

Taryfa D- Os. Traugutta , ul. Łąkowa – wzrost opłat stałych o 23,21%, wzrost opłat zmiennych o 26,12%.

Po wyczerpaniu tematów obrady zakończono.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 28.01.2021 r. zmienia stawki za
lokale użytkowe i opłat za umieszczanie
reklam, dzierżawę gruntu.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
Uchwałą Nr 54/2021.

Stawki za reklamę, lokale użytkowe i dzierżawę gruntu.

Wyszczególnienie Wartość stawki
Reklamy o powierzchni do 0,5 m2 85 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni od 0,5-1 m2 140 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni od 1-3 m2 265 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni powyżej 3 m2 108 PLN + VAT za 1 m2
Opłaty za reklamy wolnostojące
ustalane są w drodze negocjacji
z Zarządem Spółdzielni i nie mogą być
niższe , jak ustalone dla reklamy
powyżej 1 m.
Wyszczególnienie Wartość stawki
Lokale użytkowe w piwnicach 7,55 zł/m2 + VAT
Dzierżawa gruntu pod działalność
gospodarczą (kioski).
4,86 zł/m2 + VAT
Dzierżawa gruntu pod garaże blaszane. 15,10 zł/m2 + VAT na miesiąc za 1 garaż
Dzierżawa gruntu pod garaże murowane. 19,75 zł/m2 + VAT +
Najem lokalu na sklep motoryzacyjny. 8.70 zł/m2 + VAT
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01-04-2021 r.

Stawki za opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
Uchwałą Nr 29/2020.

Wyszczególnienie Wartość stawki
dla lokali mieszkalnych posiadających
tytuł odrębnej własności
0,07 zł/m2/miesiąc
dla lokali mieszkalnych spółdzielczych
własnościowych i lokatorskich
0,16 zł/m2/miesiąc

Stawki za dzierżawę kontenerów do składowania
nieczystości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zmienia od dnia 1 lutego 2020 r.
wysokość w/w stawki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 30/2020 na 1,05 zł/osobę.

Jak używać głowicę termostatyczną?

Konstrukcja głowica umożliwia sterowanie zaworem w sposób ciągły,
co pozwala na dokładną regulację przepływu czynnika grzewczego przez
grzejnik a w rezultacie na utrzymanie temperatury w pomieszczeniu
zgodnie z ustawioną wartością zadaną.

Pozycja nastawy
na głowicy.
Wartość utrzymywanej
temperatury w st.C.
*
8
1
12
2
16
3
20
4
24
5
28

Zobacz bardziej obrazowo!.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
z dnia 28.01.2021 r. zmienia stawki za
lokale użytkowe i opłat za umieszczanie
reklam, dzierżawę gruntu.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
Uchwałą Nr 54/2021.

Stawki za reklamę, lokale użytkowe i dzierżawę gruntu.

Wyszczególnienie Wartość stawki
Reklamy o powierzchni do 0,5 m2 85 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni od 0,5-1 m2 140 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni od 1-3 m2 265 PLN + VAT
Reklamy o powierzchni powyżej 3 m2 108 PLN + VAT za 1 m2
Opłaty za reklamy wolnostojące
ustalane są w drodze negocjacji
z Zarządem Spółdzielni i nie mogą być
niższe , jak ustalone dla reklamy
powyżej 1 m.
Wyszczególnienie Wartość stawki
Lokale użytkowe w piwnicach 7,55 zł/m2 + VAT
Dzierżawa gruntu pod działalność
gospodarczą (kioski).
4,86 zł/m2 + VAT
Dzierżawa gruntu pod garaże blaszane. 15,10 zł/m2 + VAT na miesiąc za 1 garaż
Dzierżawa gruntu pod garaże murowane. 19,75 zł/m2 + VAT +
Najem lokalu na sklep motoryzacyjny. 8.70 zł/m2 + VAT
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01-04-2021 r.

Stawki za opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie
zmienia wysokość stawek zgodnie z podjętą
Uchwałą Nr 29/2020.

Wyszczególnienie Wartość stawki
dla lokali mieszkalnych posiadających
tytuł odrębnej własności
0,07 zł/m2/miesiąc
dla lokali mieszkalnych spółdzielczych
własnościowych i lokatorskich
0,16 zł/m2/miesiąc

Stawki za dzierżawę kontenerów do składowania
nieczystości.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie zmienia od dnia 1 lutego 2020 r.
wysokość w/w stawki zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 30/2020 na 1,05 zł/osobę.

Jak używać głowicę termostatyczną?

Konstrukcja głowica umożliwia sterowanie zaworem w sposób ciągły,
co pozwala na dokładną regulację przepływu czynnika grzewczego przez
grzejnik a w rezultacie na utrzymanie temperatury w pomieszczeniu
zgodnie z ustawioną wartością zadaną.

Pozycja nastawy
na głowicy.
Wartość utrzymywanej
temperatury w st.C.
*
8
1
12
2
16
3
20
4
24
5
28

Zobacz bardziej obrazowo!.

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  Żychlinie  z dnia 25 listopada 2021 r.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za III kwartał 2021r.
  3. Przyjęcie planów działalności Spółdzielni na 2022 rok w zakresie:

– planów finansowych

– ustalenia stawki eksploatacyjnej

  1. Informacja nt. podwyżek związanych z dostawą ciepła.
  2. Ocena przygotowania Spółdzielni pod kątem zabezpieczenia przed zimą.
  3. Sprawy różne i wniesione.

Ad.1

Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 8 za.

Ad.2.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na okoliczność omówienia sytuacji finansowej za III kwartał 2021 roku. Protokół Komisji zarejestrowany został w księdze protokołów Komisji Rewizyjnej i przyjęty został jednogłośnie 8 za.

Ad.3.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli Uchwałę NR 77/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni  Mieszkaniowej z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych  na rok 2022.

Ad.4

Członek Zarządu przedstawił zebranym informację dotyczącą podwyżki z tytułu dostawy ciepła.

Ad.5.

Członek Zarządu przedstawił zebranym informację dotyczącą zabezpieczenia przed zimą

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Żychlinie          z dnia 14 października 2021 r.     

 

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad odczytanie i przyjęcie protokołu                          z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Informacja dotycząca realizacji remontów w 2021r.

3. Przedstawienie i przyjęcie informacji w sprawie potrzeb remontowych Spółdzielni na 2022r.

4. Omówienie i przyjęcie struktury organizacyjnej na 2022 rok – podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu podziału napraw budynku i lokalu na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię.

6. Sprawy różne i wniesione.

Ad.1.

Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 8  głosów za.

Ad.2.

Członkowie Zarządu przedstawili informację z wykonania remontów za III kwartały 2021 r. 

Ad.3.

Członek Zarządu przedstawił członkom Rady  do zapoznania się i przeanalizowania propozycje  potrzeb remontowych na 2022 rok na poszczególnych nieruchomościach           i remontów ogólnych.  Zatwierdzenie planu remontów pod kątem rzeczowo – finansowym odbędzie się w I kwartale 2022 roku.

Ad4.

Zarząd Spółdzielni przedstawił propozycję struktury organizacyjnej na 2022 rok zawierającą schemat organizacyjny, plan zatrudnienia obejmujący 21,5 etatu i Regulamin Organizacyjny Spółdzielni, obejmujący ramowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach.

W przedstawionym schemacie organizacyjnym, Zarząd proponuje na rok 2022 – 21,5 etatu, czyli zmniejszenie zatrudnienia o jeden etat w stosunku do roku 2021.           

Podjęto uchwałę  NR 75/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 14.10.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na 2022 rok.

 Ad.5.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli  uchwałę NR 76/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 14.10.2021 r. w sprawie :zatwierdzenia Aneksu  do regulaminu podziału napraw budynku i lokalu na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię . Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej SM w zakładce dokumenty.                                         

Ad.6.

Członkowie Zarządu  poinformowali Radę Nadzorczą o przebiegu spotkań z lokatorami bloków które zgłosiły wolę przystąpienia do termomodernizacji.