Rada Nadzorcza

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

w  Żychlinie  z dnia 25 listopada 2021 r.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
  2. Omówienie sytuacji finansowej Spółdzielni za III kwartał 2021r.
  3. Przyjęcie planów działalności Spółdzielni na 2022 rok w zakresie:

– planów finansowych

– ustalenia stawki eksploatacyjnej

  1. Informacja nt. podwyżek związanych z dostawą ciepła.
  2. Ocena przygotowania Spółdzielni pod kątem zabezpieczenia przed zimą.
  3. Sprawy różne i wniesione.

Ad.1

Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 8 za.

Ad.2.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na okoliczność omówienia sytuacji finansowej za III kwartał 2021 roku. Protokół Komisji zarejestrowany został w księdze protokołów Komisji Rewizyjnej i przyjęty został jednogłośnie 8 za.

Ad.3.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli Uchwałę NR 77/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni  Mieszkaniowej z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych  na rok 2022.

Ad.4

Członek Zarządu przedstawił zebranym informację dotyczącą podwyżki z tytułu dostawy ciepła.

Ad.5.

Członek Zarządu przedstawił zebranym informację dotyczącą zabezpieczenia przed zimą

Informacja z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Żychlinie          z dnia 14 października 2021 r.     

 

Porządek posiedzenia :

1.Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad odczytanie i przyjęcie protokołu                          z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Informacja dotycząca realizacji remontów w 2021r.

3. Przedstawienie i przyjęcie informacji w sprawie potrzeb remontowych Spółdzielni na 2022r.

4. Omówienie i przyjęcie struktury organizacyjnej na 2022 rok – podjęcie uchwały.

5. Podjęcie uchwały o zmianie regulaminu podziału napraw budynku i lokalu na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię.

6. Sprawy różne i wniesione.

Ad.1.

Przedstawiony porządek oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady przyjęto jednogłośnie – 8  głosów za.

Ad.2.

Członkowie Zarządu przedstawili informację z wykonania remontów za III kwartały 2021 r. 

Ad.3.

Członek Zarządu przedstawił członkom Rady  do zapoznania się i przeanalizowania propozycje  potrzeb remontowych na 2022 rok na poszczególnych nieruchomościach           i remontów ogólnych.  Zatwierdzenie planu remontów pod kątem rzeczowo – finansowym odbędzie się w I kwartale 2022 roku.

Ad4.

Zarząd Spółdzielni przedstawił propozycję struktury organizacyjnej na 2022 rok zawierającą schemat organizacyjny, plan zatrudnienia obejmujący 21,5 etatu i Regulamin Organizacyjny Spółdzielni, obejmujący ramowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach.

W przedstawionym schemacie organizacyjnym, Zarząd proponuje na rok 2022 – 21,5 etatu, czyli zmniejszenie zatrudnienia o jeden etat w stosunku do roku 2021.           

Podjęto uchwałę  NR 75/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 14.10.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie na 2022 rok.

 Ad.5.

Członkowie Rady Nadzorczej podjęli  uchwałę NR 76/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żychlinie z dnia 14.10.2021 r. w sprawie :zatwierdzenia Aneksu  do regulaminu podziału napraw budynku i lokalu na obciążające Spółdzielnię oraz użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię . Pełna treść regulaminu znajduje się na stronie internetowej SM w zakładce dokumenty.                                         

Ad.6.

Członkowie Zarządu  poinformowali Radę Nadzorczą o przebiegu spotkań z lokatorami bloków które zgłosiły wolę przystąpienia do termomodernizacji.